31

Cầu Xin CHÚA Cứu Giúp

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1CHÚA ôi, con nương náu nơi Ngài, xin đừng để con bị hổ thẹn;
  Vì đức công chính của Ngài, xin giải cứu con.
  2Xin nghiêng tai nghe con;
  Xin mau mau giải cứu con;
  Xin làm vầng đá kiên cố che chở con;
  Xin làm đồn lũy bảo vệ con.

  3Vì Ngài chính là vầng đá và đồn lũy của con;
  Vì cớ danh Ngài, xin dẫn đưa con và dìu dắt con.
  4Xin cứu con ra khỏi bẫy lưới chúng gài bắt con,
  Vì Ngài là sức mạnh của con.
  5Con phó thác linh hồn con vào tay Ngài,
  Vì Ngài đã mua chuộc con.
  CHÚA ôi, Ngài quả là Ðức Chúa Trời chân thật.

  6Con ghét những kẻ thờ lạy thần tượng hư không,
  Con chỉ tin cậy CHÚA thôi.
  7Con sẽ vui mừng và hân hoan trong tình thương của Ngài,
  Vì Ngài đã thấy nỗi sầu khổ của con;
  Ngài đã biết rõ nỗi khổ của linh hồn con.
  8Ngài đã chẳng phó con vào tay kẻ thù của con,
  Nhưng Ngài đã đặt chân con vào nơi rộng rãi.

  9Xin thương xót con, CHÚA ôi, vì con đau buồn lắm;
  Mắt con thẫn thờ vì đau khổ,
  Linh hồn và thân xác con cũng vậy.
  10Ðời con tiêu hao vì buồn bã âu sầu;
  Những năm của đời con biến đi vì than thở ai hoài;
  Vì tội lỗi của con, sức lực của con đã trở nên yếu ớt,
  Và các xương cốt con đã bạc nhược suy tàn.

  11Ðối với những kẻ thù ghét con, con đã trở thành cớ để chúng cười chê;
  Còn đối với những người lân cận của con, con đã trở thành đối tượng ghê tởm cho những người quen biết;
  Khi người ta thấy con ngoài đường, họ vội vàng bỏ chạy.
  12Con bị bỏ quên như kẻ đã chết rồi, không ai nhớ đến nữa,
  Con giống như cái bình đã vỡ.
  13Vì con đã nghe những lời vu khống của nhiều người,
  Nên nỗi kinh hoàng đã vây quanh con tứ phía;
  Chúng đã bàn luận với nhau chống lại con;
  Chúng đã lập mưu với nhau cất lấy mạng sống con.

  14Dầu vậy, về phần con, con vẫn tin cậy Ngài, CHÚA ôi;
  Con vẫn nói rằng, Ngài là Ðức Chúa Trời của con.
  15Số mạng con ở trong tay Ngài;
  Xin giải cứu con khỏi tay kẻ thù ghét con,
  Và khỏi tay những kẻ bách hại con.
  16Xin tỏa sáng mặt Ngài trên tôi tớ Ngài;
  Xin giải cứu con vì tình thương của Ngài.

  17CHÚA ôi, xin đừng để con bị hổ thẹn, vì con kêu cầu Ngài;
  Nhưng xin để kẻ gian ác phải bị hổ thẹn;
  Xin bắt chúng phải mãi lặng câm trong âm phủ.
  18Nguyện những môi nói dối phải câm nín;
  Tức những môi kiêu ngạo nghịch lại người ngay lành.

  19Ôi, vĩ đại thay là lòng tốt của Ngài,
  Mà Ngài đã dành sẵn cho những người kính sợ Ngài,
  Và Ngài đã thực hiện cho những người tin cậy Ngài,
  Trước mặt mọi người!
  20Ngài che giấu họ khỏi những âm mưu đen tối của loài người trong nơi kín mật trước thánh nhan Ngài;
  Ngài bảo vệ họ cách bí mật khỏi những lưỡi hay gây xung đột trong nơi trú ẩn đặc biệt.

  21Chúc tụng CHÚA!
  Vì Ngài đã bày tỏ tình thương lạ lùng của Ngài đối với con khi con gặp khốn quẫn như một thành bị vây.
  22Về phần con, con đã nói trong lúc con sợ hãi rằng,
  “Chắc con đã bị dứt bỏ khỏi mắt của Ngài rồi,”
  Không ngờ Ngài vẫn còn nghe tiếng cầu khẩn của con khi con kêu cầu Ngài.

  23Hãy yêu mến CHÚA! Hỡi các thánh đồ của Ngài,
  Vì CHÚA bảo vệ những người trung tín,
  Và Ngài báo trả thật đầy đủ cho những kẻ kiêu ngạo.
  24Hỡi những người đặt hy vọng của mình nơi CHÚA,
  Hãy mạnh mẽ lên, và hãy can đảm lên.