31

Thơ Đa-vít - Viết cho nhạc trưởng

1Chúa Hằng Hữu ôi! Con nương tựa nơi Ngài.
Xin đừng để con bị nhục nhã,
Xin giải thoát con, vì Ngài rất công minh.
2Xin lắng tai nghe con cầu nguyện,
Xin mau mau đến cứu giúp con,
Làm Tảng Đá cho con nương tựa,
Làm Pháo Đài cứu mạng sống con.
3Chúa là Tảng Đá bền vững, Pháo Đài kiên cố,
Xin dẫn dắt con để rạng Danh Ngài.
4Xin gỡ con khỏi lưới họ giăng,
Vì Ngài bảo vệ con.
5Con xin giao thác linh hồn trong tay Chúa,
Xin cứu con trong ngày tai họa,
Chúa Hằng Hữu, Đấng Thành tín ôi!
6Con ghét kẻ thờ thần tượng hư ảo,
Nhưng tin cậy nơi Chúa Hằng Hữu.
7Con vui vẻ mừng rỡ vì Chúa yêu con;
Chúa biết con đang gặp tai họa,
Và lòng dạ con đang nao sờn.
8Chúa không phó con vào tay kẻ thù,
Nhưng đặt chân con lên chốn tự do
9Xin thương xót khi con khốn đốn,
Mắt yếu mờ dâng lệ buồn đau,
Linh hồn, thân xác đã mỏi mòn.
10Sầu muộn tiêu hao đời sống con,
Thở than thu ngắn bao ngày tháng.
Tội lỗi phá tan sức mạnh rồi,
Xương cốt đây cũng tàn mục thôi.
11Với kẻ thù, con chỉ là sỉ nhục,
Láng giềng bạn hữu đều kinh khiếp,
Ai thấy con đi cũng tránh xa.
12Con bị quên như người quá vãng,
Như chiếc bình khi đã vỡ tan.
13Con nghe nhiều kẻ thù phỉ báng,
Chung quanh con hãi hùng vây phủ,
Khi chúng nó họp nhau hội thảo
Âm mưu kế hoạch thủ tiêu con.
14Chúa Hằng Hữu ôi! Con tin cậy Ngài.
Con thưa: Ngài là Thượng Đế con.
15Đời sống con ở trong tay Chúa,
Xin giải thoát con khỏi kẻ nghịch thù,
Những người săn đuổi tính mạng con.
16Xin thần quang chiếu sáng đầy tớ Chúa,
Giải cứu con do lượng xót thương.
17Xin đừng để con bị thất vọng,
Vì con kêu xin Ngài!
Xin cho kẻ ác ê chề nhục nhã,
Lặng lẽ nằm yên dưới Âm ty;
18Cho câm nín đôi môi dối trá,
Theo thói quen láo xược kiêu căng,
Nặng lời xúc phạm người công chính.
19Thật quảng đại tình thương của Chúa,
Dành cho ai kính sợ phục tòng,
Ngài thi ân cho người tựa nương,
Công khai trước mặt mọi người.
20Chúa giấu họ vào nơi kín đáo,
Khỏi mưu hãm hại của loài người,
Trong Đền thánh Ngài che phủ họ
Khỏi tiếng thị phi của thế gian.
21Đáng chúc tụng Chúa Hằng Hữu,
Vì Ngài tỏ lòng thương xót diệu kỳ,
Như tường thành kiên cố che chở con.
22Lúc thiếu suy xét, con nói:
"Chúa bỏ con rồi."
Nhưng Chúa đã nghe lời cầu nguyện
Khi con kêu xin Ngài.
23Các thánh, hãy yêu mến Chúa Hằng Hữu!
Chúa bảo vệ người trung thành,
Nhưng phạt nặng kẻ kiêu căng.
24Những ai trỏng cậy Chúa Hằng Hữu,
Hãy anh dũng và can đảm!