31

Cia Siab rau Tej Lus Thov Vajtswv

  1Tus TSWV, kuv los cuag koj
   thov koj tsomkwm kuv,
  thov tsis txhob cia kuv swb luag hlo li.
  Kuv tsa ncauj thov koj, koj yog tus Vajtswv uas ncaj ncees,
   thov koj pab kom kuv dim!
  2Thov mloog kuv lub suab thov!
  Pab kom kuv dim tamsim no!
  Thov koj ua kuv lub chaw cawm siav
   thiab tsomkwm kuv,
  koj yog tus tiv thaiv kuv thiab pab kuv dim.

  3Koj yog kuv qhov chaw cawm siav
   thiab yog tus tiv thaiv kuv,
  thov qhia kuv thiab coj kuv txoj
   haukev raws li koj tau coglus tseg lawm.
  4Thov pab kom kuv tsis txhob mus poob lub qhov
   uas luag khawb tos kuv kev,
  thov koj tsomkwm kuv tsis txhob
   pub kuv raug tej kev puastsuaj.
  5Kuv thov muab kuv lub cev rau koj
   ua tus saib xyuas,
  Tus TSWV, koj yeej yuav pab kom kuv dim,
   koj yog tus Vajtswv uas ncaj ncees.

  6Koj ntxub cov neeg uas pe tej vajtswv cuav,
   tiamsis kuv cia siab rau koj xwb.
  7Kuv yuav txaus siab thiab zoo siab
   rau koj txojkev hlub uas ruaj kho.
  Koj pom kuv tej kev txomnyem, koj
   paub kuv tej kev ntxhov siab huv tibsi.
  8Koj tsis pub kuv cov yeebncuab ntes tau kuv,
  koj pub kuv mus tau txhua qhov raws li kuv xav mus.

  9Tus TSWV, thov koj hlub kuv,
   rau qhov kuv muaj kev ntxhov siab;
  kuv qhovmuag qhib tsis taus vim kuv quaj heev,
  kuv qaug zog zis tsis muaj ib lub zog li.
  10Tej kev tu siab ua rau kuv tws kev tas li,
  thiab kev quaj ntsuag ua rau kuv
   txojsia luv kawg nkaus.
  Muaj tej kev nyuaj siab ntawd thiaj ua rau kuv
   tsaug muag ua luaj,
  txawm yog kuv tej pobtxha los tsis
   muaj zog tas li lawm.

  11Kuv tej yeebncuab txhua tus saib
   tsis taus kuv thiab kuv tej phoojywg zejzog,
  hajyam thuam thiab luag kuv plig,
  cov neeg uas yeej ibtxwm paub kuv los ntshai kuv,
  thaum lawv pom kuv nyob ntawm tej
   kev lawv lug kev khiav.
  12Sawvdaws xam tsis muaj kuv,
   ib yam li kuv twb tuag lawm,
  kuv zoo ib yam li tej khoom uas luag
   muab povtseg lawm.
  13Kuv hnov tej yeebncuab sib ntxhis zom zaws,
  tej kev txhawj ntshai nyob puagncig kuv.
  Lawv tuav tswvyim tawmtsam kuv,
   thiab ntxeev siab yuav muab kuv tua.

  14Tus TSWV, koj yog kuv tus Vajtswv,
   kuv yeej cia siab ntsoov rau koj xwb,
  15Koj niaj hnub tsomkwm kuv,
   thov cawm kom kuv dim ntawm kuv cov yeebncuab,
  thiab dim ntawm cov neeg uas tsimtxom kuv.
  16Kuv yog koj tus tubtxib, thov koj
   ua zoo rau kuv,
  thov koj txojkev hlub uas tsis hloov
   li cawm kom kuv dim.
  17Tus TSWV, kuv tsa ncauj hu koj,
   thov tsis txhob cia kuv poob ntsejmuag.
  Thov kom cov neeg siab phem poob ntsejmuag,
  thov kom lawv cia li mus ntsiag to
   rau hauv tubtuag teb.
  18Thov koj muab cov neeg khavtheeb
   uas pheej thuam
  thiab tsis quavntsej tej neeg ncaj
   ncees lub qhovncauj pos kom nyob ntsiag to.

  19Tej uas koj npaj tseg rau cov neeg hwm koj,
   mas zoo kawg nkaus li!
  Txhua leej txhua tus paub hais tias
   koj yog tus zoo kawg nkaus,
  koj tsomkwm cov neeg uas cia siab
   rau koj tsis pub ib tug ploj li.
  20Koj muab lawv zais rau ntawm koj
   lub xubntiag uas yog qhov chaw kaj siab lug,
  kom lawv dim ntawm cov neeg tuav
   hauv ua phem;
  koj muab lawv zais rau ntawm qhov
   chaw uas nyob tso siab plhuav
  tsis raug lawv cov yeebncuab txob
   thuam.

  21Ua tus TSWV tsaug!
  Nws ua rau kuv pom txojkev hlub uas loj kawg nkaus,
  thaum uas cov yeebncuab tuaj vij
   kuv thiab puav ntes kuv.
  22Kuv ntshai thiab xav hais tias nws ntiab kuv tawm
   ntawm nws lub xubntiag mus lawm.
  Tiamsis nws tseem hnov kuv lub suab quaj,
   thaum kuv thov nws pab.

  23Txhua tus uas muab siab npuab tus
   TSWV cia li hwm nws.
  Tus TSWV tsomkwm cov neeg uas muab siab npuab nws,
  tiamsis nws rau txim rau cov neeg uas khavtheeb
   raws li lawv tsimnyog raug.
  24Nej cov uas cia siab rau tus TSWV,
  nej cia li cuab zog khov kho thiab ua
   siab tawv qhawv.