31

Singx Nzung 31

Daux Gaux Bun Cing Kaux Ziouv

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Ziouv aac, yie ndaauh kaux meih.
   Tov bun yie yietc liuz maiv zuqc nyaiv.
   Meih se baengh fim nyei Tin-Hungh, tov meih njoux yie.
  2Tov baeng m'normh muangx yie,
   siepv-siepv nyei njoux yie.
  Tov zoux yie ndaauh kaux nyei la'bieiv,
   zoux weih jienv wuonv nyei dorngx njoux yie.
  3Meih zoux yie nyei la'bieiv caux yie wuonv nyei dorngx.
   Weic meih ganh nyei mengh tov dorh yie, yienz yie nyei jauv.
  4Tov bun yie biaux ndutv mienh weic yie zaeng nyei mungz,
   weic zuqc meih zoux yie ndaauh kaux nyei dorngx.
  5Yie zorqv yie nyei lingh wuonh
   jiu bun yiem meih nyei buoz gu'nyuoz.
  O Ziouv, ziepc zuoqv nyei Tin-Hungh aah!
   Meih zungv zuoqc yie daaih aqv.
  6Meih nzorng haic baaix maiv lamh longc nyei miuc-fangx wuov deix,
   mv baac yie kaux Ziouv.
  7Meih ziepc zuoqv nyei hnamv yie, yie ziouc njien-youh a'hneiv,
   weic zuqc meih buatc yie nyei kouv naanc,
   yaac hiuv duqv yie nyei hnyouv nzauh nyei jauv.
  8Meih yaac maiv zorqv yie jiu bun yiem win-wangv nyei buoz-ndiev.
   Meih bun yie nyei zaux caaiv jienv jangv nyei dorngx.
  9O Ziouv aac, tov meih korv-lienh yie, weic zuqc yie kouv haic.
   Yie nzauh nyiemv, m'zing zungv maiv njang aqv.
   Yie nyei sin caux hnyouv kouv nzengc.
  10Yie nyei maengc zuqc nzauh kouv hnangv,
   hnyangx jiex hnyangx kungx njunh jienv yiem.
  Laaix yie zuqc nyei kouv naanc yie nyei qaqv mau jienv njiec,
   zungv kouv taux mbungv nqaai.
  11Yie nyei yietc zungv win-wangv huotv yie,
   yie nyei juangc laangz mienh mangc piex yie.
  Hiuv duqv yie wuov deix gengh! gamh nziex yie.
   Liemh yiem jauv zaangc buangh yie wuov deix yaac biaux yie.
  12Ninh mbuo la'kuqv yie, maiv jangx yie hnangv yie daic mi'aqv nor.
   Yie hnangv mborqv huv nyei nie-mor.
  13Yie haiz mienh camv nyei gorngv waac-sapv,
   maaih gamh nziex haic nyei sic weih gormx yie.
  Ninh mbuo caangh laangh hoic yie,
   daav za'eix zorqv yie nyei maengc.
  14Mv baac Ziouv aac, yie kaux meih.
   Yie gorngv, “Meih zoux yie nyei Tin-Hungh.”
  15Yie ziangh nyei hnoi-nyieqc yiem meih nyei buoz,
   tov njoux yie biaux ndutv yie nyei win-wangv
   caux zeix yie wuov deix mienh nyei buoz-ndiev.
  16Tov bun meih nyei hmien nyei njang ziux yie, meih nyei bou,
   weic zuqc meih ziepc zuoqv nyei hnamv yie, tov njoux yie.
  17O Ziouv aac, tov bun yie maiv zuqc nyaiv,
   weic zuqc yie heuc meih.
  Tov bun orqv mienh zuqc nyaiv,
   sekv nzieqc nyei mingh yiem yiemh gen.
  18Tov bun gorngv-baeqc mienh nyei nzuih,
   dongh ninh mbuo ceng-hlo, bungx waac-maux,
   gorngv doqc kuv mienh wuov deix nyei nzuih hngongx mingh, maiv haih gorngv waac.
  19Meih za'gengh longx haic.
  Meih siou longx nyei ga'naaiv yaac bungx-zuoqc,
   aengx yiem baamh mienh nyei nza'hmien
   bun taaih meih, ndaauh kaux meih nyei mienh.
  20Meih dorh ninh mbuo bingx jienv meih nyei nza'hmien mbueiz nyei dorngx,
   biaux ndutv mienh daav waaic nyei za'eix.
  Meih bun ninh mbuo yiem norm dorngx beu jienv ninh mbuo,
   biaux ndutv gorngv doqc nzaeng jaax nyei waac.
  21Oix zuqc ceng Ziouv,
   weic zuqc yie yiem zuqc weih jienv nyei zingh nyei ziangh hoc,
   meih bun cing meih za'gengh! ziepc zuoqv nyei hnamv yie.
  22Yie zuqc haeqv gamh nziex nyei ziangh hoc yie gorngv,
   “Yie yiem meih nyei nza'hmien zuqc zunc leih go.”
  Mv baac yie heuc jienv tov meih tengx,
   meih yaac haiz yie tov nyei waac.
  23Ziouv nyei zuangx cing-nzengc baeqc fingx aah!
   Oix zuqc hnamv Ziouv.
  Ninh beu jienv ziepc zuoqv nyei mienh,
   mv baac hniev-hniev nyei winh bun zoux maux nyei mienh.
  24Da'faanh zuov jienv Ziouv nyei mienh
   oix zuqc henv, zungx jienv daamv.