31

Klei Wah Lač kơ Klei Knang kơ Yêhôwa

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ Yêhôwa, hlăm ih yơh kâo đuĕ dăp;
   đăm brei arăng tuôm bi hêñ kâo ôh;
   bi mtlaih kâo hlăm klei kpă ênô ih.
  2Mđing knga ih kơ kâo,
   brei ih bi mtlaih kâo djăl.
  Brei ih jing sa boh tâo kjăp kâo kđap,
   kđông mgang dưi bi mtlaih kâo.
  3Ơ, ih jing boh tâo kâo leh anăn kđông mgang kâo;
   kyua anăn ih, brei ih atăt gai kâo.
  4Mtlaih bĕ kâo mơ̆ng ñuăl arăng tlĕ dăng leh kơ kâo,
   kyuadah ih jing anôk kâo kđap.
  5 Kâo jao mngăt kâo hlăm kngan ih;
   ih bi tui kâo leh, Ơ Yêhôwa, Aê Diê kơ klei sĭt nik.

  6Kâo bi êmut kơ phung kkuh kơ rup yang amâo yuôm ôh;
   ƀiădah kâo knang kơ Yêhôwa.
  7Kyua klei ih khăp sĭt suôr kâo srăng hơ̆k leh anăn mơak,
   kyuadah ih ƀuh leh klei knap mñai kâo,
   ih thâo kral leh klei ênguôt kâo.
  8Ih amâo jao kâo kơ kngan pô roh ôh;
   ih dưm leh jơ̆ng kâo hlăm anôk êhai.

  9Ơ Yêhôwa, pap mñai kơ kâo đa, kyuadah kâo mâo klei rŭng răng;
   ală kâo dliu hŏng klei ênguôt,
   wăt mngăt leh anăn asei mlei kâo msĕ mơh.
  10Kyuadah mâo klei ênguôt êjai jih klei hdĭp kâo,
   leh anăn grăp thŭn kâo krao nanao.
  Klei mơai kâo luč leh kyua klei knap mñai kâo,
   leh anăn klang kâo êun leh.
  11Jih jang phung roh kâo mưč kơ kâo,
   kâo jing klei hêñ kơ phung riêng gah kâo,
  mnơ̆ng bi huĭ kơ phung găp kâo;
   hlei pô ƀuh kâo ti tač đuĕ mơ̆ng kâo.
  12Arăng wơr bĭt kâo msĕ si sa čô djiê leh;
   kâo jing msĕ si sa boh čeh mčah leh.
  13Ơ, kâo hmư̆ leh klei lu mnuih dlao wač,
   mâo klei bi huĭ dôk jŭm gah găn,
  êjai diñu trông čhai ngă kơ kâo,
   čiăng bi luč hĕ klei hdĭp kâo.

  14Ƀiădah kâo knang kơ ih, Ơ Yêhôwa;
   kâo lač, “Ih jing Aê Diê kâo.”
  15Ih jing pô djă thŭn kâo hdĭp;
   bi mtlaih kâo bĕ mơ̆ng phung roh kâo leh anăn phung ngă jhat kơ kâo.
  16Brei ƀô̆ mta ih mtrang ti dĭng buăl ih;
   bi mtlaih kâo hŏng klei ih khăp sĭt suôr.
  17Ơ Yêhôwa, đăm brei arăng bi hêñ kâo ôh;
   kyuadah kâo iêu wah lač kơ ih;
  brei arăng bi hêñ phung ƀai,
   brei diñu dôk ñăt hlăm Ƀuôn Phung Djiê.
  18Brei kƀông phung luar jing kmlô,
   diñu blŭ bi kdơ̆ng hŏng phung kpă hŏng klei jhat,
   hŏng klei mgao leh anăn klei bi êmut.

  19Ơ, klei jăk ih prŏng snăk,
   pioh leh kơ phung huĭ mpŭ kơ ih,
  mkra leh kơ phung đuĕ dăp hlăm ih,
   ti anăp phung anak mnuih!
  20Hlăm anôk hgăm ih dôk ih mdăp digơ̆
   mơ̆ng klei mnuih čiăng ngă;
  ih mdăp digơ̆ hlăm sang čhiăm ih
   mơ̆ng êlah phung bi msao.
  21Mpŭ mni kơ Yêhôwa,
   kyuadah ñu bi êdah leh kơ kâo klei khăp sĭt suôr yuôm bhăn ñu
   êjai arăng wang jŭm dar čiăng ngă kơ kâo.
  22Hŏng klei kdjăt kâo lač,
   “Arăng suôt kâo leh kbưi mơ̆ng anăp ală ih.”
  Ƀiădah ih hmư̆ leh asăp kâo wah lač kơ ih,
   tơdah kâo kwưh kơ ih đru.

  23Khăp bĕ kơ Yêhôwa, Ơ jih jang diih phung doh jăk ñu!
   Yêhôwa răng kriê phung sĭt suôr,
   ƀiădah ñu bi kmhal ktang phung mgao.
  24Dôk kjăp bĕ, leh anăn bi mđĭ ai diih,
   Ơ jih jang phung diih čang guôn Yêhôwa.