32

Phước của Người Ðược Tha Thứ và Tin Cậy CHÚA

Giáo huấn ca của Ða-vít

  1Phước cho người được tha sự vi phạm mình,
  Ðược khỏa lấp tội lỗi mình!
  2Phước cho người được CHÚA không kể tội của mình,
  Và trong lòng không có điều chi gian dối!

  3Khi con cố nín lặng, các xương cốt con vẫn bị tiêu hao,
  Bởi con phải rên rỉ suốt ngày;
  4Vì cả ngày lẫn đêm, tay Ngài đè nặng trên con;
  Sức sống con cạn dần như gặp hơi nóng mùa hè. (Sê-la)

  5Con nhìn nhận những tội lỗi con đã phạm đối với Ngài,
  Con chẳng dám giấu giếm các tội lỗi của con;
  Con nói, “Con xưng nhận các vi phạm của con đối với CHÚA,”
  Và Ngài đã tha thứ các lỗi lầm vi phạm của con. (Sê-la)

  6Vì vậy mong những người có lòng tin kính hãy cầu nguyện với Ngài khi họ còn có thể tìm được Ngài,
  Hầu khi những dòng nước lụt đoán phạt lớn lao ập đến, chúng sẽ không đến gần họ.
  7Ngài là nơi ẩn náu của con;
  Ngài gìn giữ con khỏi bị hoạn nạn;
  Ngài bao quanh con bằng những bài ca giải cứu. (Sê-la)

  8Ta sẽ dạy bảo ngươi và chỉ cho ngươi con đường phải đi;
  Mắt Ta hằng ở với ngươi để Ta hướng dẫn ngươi.
  9Ðừng như con ngựa hoặc con la là loài không thông sáng,
  Ngươi phải dùng hàm khớp và dây cương để điều khiển chúng,
  Bằng không, chúng chẳng vâng lời ngươi.

  10Kẻ ác sẽ gặp nhiều đau khổ;
  Nhưng ai tin cậy CHÚA, lòng thương xót của Ngài sẽ bao bọc người ấy.
  11Hỡi người ngay lành, hãy vui vẻ và hân hoan trong CHÚA;
  Hỡi ai có lòng ngay thẳng, hãy cất tiếng reo mừng.