32

Giáo huấn ca của Đa-vít

1Phúc cho người có lỗi được tha thứ,
Tội được Chúa xóa bôi.
2Phúc cho người được Chúa Hằng Hữu ân xá,
Hồn sạch lâng lâng.
3Khi tôi không chịu nhìn nhận tội
Xương cốt hao mòn,
Suốt ngày rên rỉ,
4Đêm ngày tay Chúa đè trên tôi nặng nề,
Năng lực tôi tiêu tan như sương dưới nắng hạ,
5Cho đến lúc tôi xưng ra với Chúa,
Không còn che giấu tội lỗi tôi.
Tôi tự nhủ: "Tôi sẽ xưng với Chúa Hằng Hữu,"
Và Ngài tha thứ tội ác tôi.
6Vì thế, mọi người tin kính Chúa,
Hãy xưng tội với Ngài khi còn cơ hội,
Để khi tai họa đến, sẽ không liên lụy.
7Chúa là nơi con ẩn trú,
Chúa bảo vệ con lúc gian nan,
Bao bọc con trong tiếng ca giải thoát.
8Chúa phán: Ta sẽ dạy dỗ con,
Chỉ cho con đường lối phải theo,
Mắt Ta sẽ theo dõi và hướng dẫn.
9Đừng dại dột cứng cổ như ngựa, như la,
Phải dùng hàm thiếc, dây cương mới chịu vâng phục.
10Kẻ ác chịu nhiều khổ đau,
Nhưng ai tin cậy Chúa Hằng Hữu,
Được hưởng tràn ngập ân huệ.
11Người công chính, hãy vui vẻ
Và mừng rỡ trong Chúa Hằng Hữu
Người có lòng ngay thẳng, hãy reo vui!