32

Singx Nzung 32

Duqv Tin-Hungh Guangc Zuiz Nyei Mienh Duqv Orn-Lorqc

Ndaawitv zoc nyei singx nzung. Benx diuh matv^kin nzung.
  1Haaix dauh zoux dorngc zuiz mv baac duqv Tin-Hungh guangc nqoi,,
   se duqv ninh nyei zuiz sortv guangc,
   wuov dauh maaih orn-lorqc.
  2Ziouv funx maiv maaih zuiz nyei mienh,
   se ganh nyei hnyouv maiv maaih haaix nyungc nduov mienh,
   wuov dauh maaih orn-lorqc.
  3Yie nyienz jienv maiv nyiemc yie nyei zuiz wuov zanc,
   yie nyei sin hei jienv njiec,
   weic zuqc yie ziangh hnoi njunh jienv yiem.
  4Meih nyei buoz ziangh hnoi ziangh muonz ngatv jienv yie,
   yie nyei qaqv ziouc zitc nzengc,
   hnangv nqaai gorng yuoqv nyei ziangh hoc nor. Selaa
  5Yie ziouc nyiemc yie nyei zuiz bun meih aqv.
   Yie maiv bingx yie zoux dorngc nyei sic.
  Yie gorngv, “Yie oix dorng jienv Ziouv nyiemc yie zoux dorngc nyei sic.”
   Meih ziouc guangc nqoi yie zoux dorngc nyei zuiz. Selaa
  6Tov bun gan longx meih wuov deix mienh
   dorng jienv meih daux gaux.
  Doix zuqc buangh kuonx naanh nyei ziangh hoc,
   hnangv wuom yiemx wuov zanc
   ziouc yiemx maiv taux ninh wuov.
  7Meih zoux yie bingx nyei dorngx.
   Meih beu jienv yie leih ndutv kouv naanc,
   meih bun weih gormx yie nyei mienh baaux njoux en nyei nzung. Selaa
  8Yie oix njaaux meih, bun meih hiuv duqv horpc zuqc yangh nyei jauv.
   Yie oix bungx m'zing mangc jienv tengx meih caangh laangh.
  9Maiv dungx zoux hnangv maiv hiuv haaix nyungc nyei lorh maaz.
  Oix zuqc longc hlieqv fapv jienv nzuih, ndoh jienv hlaang,
   ninh cingx daaih mbuoqc meih gunv.
  10Orqv mienh zuqc siouc kouv camv,
   mv baac kaux Ziouv nyei mienh
   zungv oix duqv Ziouv ziepc zuoqv nyei hnamv, goux jienv ninh.
  11Meih mbuo kuv mienh aah! Oix zuqc kaux Ziouv njien-youh orn-lorqc.
   Meih mbuo hnyouv zingx nyei zuangx mienh aah! Oix zuqc njien-youh nyei heuc mbui.