32

Klei Hưn Klei Soh leh anăn Klei Pap Brei

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit. Klei mtô mjuăt.
  1 Jăk mơak yơh pô Aê Diê pap brei leh klei ñu gao klei bhiăn,
   pô Aê Diê guôm leh klei soh ñu.
  2Jăk mơak yơh mnuih Yêhôwa amâo yap ôh klei wê ñu,
   leh anăn pô amâo ngă klei mplư ôh.

  3Tơdah kâo amâo hưn klei soh kâo ôh, asei mlei kâo awăt
   hŏng klei kâo krao jih hruê.
  4Kyuadah hruê mlam kngan ih bi ktrŏ ti kâo;
   klei mơai kâo jing thu msĕ si mđiă yan bhang. (Sêla)
  5Snăn kâo hưn klei soh kâo kơ ih,
   kâo amâo mdăp klei wê kâo ôh;
  kâo lač, “Kâo srăng hưn klei kâo gao klei bhiăn kơ Yêhôwa”;
   hlăk anăn ih pap brei klei kâo jing soh. (Sêla)
  6Kyuanăn brei jih jang thâo mpŭ kơ Yêhôwa wah lač kơ ih
   êjai mmông arăng dưi bi tuôm hŏng ih;
   sĭt nik tơdah êa lip, êa anăn amâo srăng truh kơ ñu ôh.
  7Ih jing anôk kâo đuĕ dăp,
   ih srăng mgang kâo mơ̆ng klei jŭ jhat,
   leh anăn bi bŏ kâo hŏng klei mmuñ kơ klei ih bi mtlaih kâo. (Sêla)
  8Kâo srăng bi hriăm ih leh anăn ktrâo kơ ih êlan ih srăng tui hlue;
   kâo srăng kčĕ kơ ih hŏng ală kâo dôk dlăng kơ ih.
  9Đăm brei ih jing msĕ si aseh amâodah aseh dliê,
   amâo mâo klei thâo săng ôh,
  arăng khô ƀăng êgei hŏng msei khơp leh anăn hŏng gang,
   čiăng kơ diñu thâo gưt,
   tơ amâo mâo snăn, diñu amâo dưi hriê giăm ih ôh.
  10Lu klei ênguôt srăng truh kơ phung ƀai;
   ƀiădah klei khăp sĭt suôr dôk jŭm dar pô knang kơ Yêhôwa.
  11Ơ phung kpă, hơ̆k mơak bĕ diih hlăm Yêhôwa,
   ur hơ̆k bĕ, Ơ jih jang diih mâo ai tiê kpă.