33

1Người công chính, hãy mừng rỡ trong Chúa Hằng Hữu,
Xứng hợp thay, người ngay thẳng ca tụng Ngài.
2Hãy gảy đàn cầm tạ ân Chúa,
Ca ngợi Ngài với tiếng thập huyền.
3Hãy hát cho Chúa bài ca mới,
Hòa tấu tuyệt diệu và reo mừng.
4Vì lời Chúa Hằng Hữu là chân lý,
Mọi công việc Ngài làm đều đáng tin.
5Chúa yêu điều công minh chính đáng,
Địa cầu tràn ngập tình thương của Ngài.
6Lời Chúa sáng lập vũ trụ,
Hơi thở Ngài tạo muôn triệu tinh tú.
7Ngài góp nước thành đại dương,
Chứa đầy các bể sâu.
8Cả thế giới hãy kính sợ Chúa Hằng Hữu,
Mọi người trần gian phải khiếp kinh.
9Chúa phán, vũ trụ liền xuất hiện,
Vạn vật tồn tại theo lệnh Ngài.
10Chúa Hằng Hữu phá hỏng kế hoạch các nước,
Ngài tiêu diệt dự định muôn dân.
11Nhưng kế hoạch Chúa tồn tại mãi mãi,
Ý định Ngài muôn đời bất diệt.
12Phúc cho quốc gia tôn Chúa Hằng Hữu làm Chân Thần,
Và dân tộc được Ngài tuyển chọn.
13Chúa Hằng Hữu từ trời nhìn xuống
Thấy tất cả loài người;
14Từ thiên đàng Ngài quan sát
Tất cả nhân dân thế gian.
15Chúa tạo linh hồn nhân loại,
Xem xét hành vi chúng ta.
16Quân lực đâu giúp vua thắng trận?
Sức mạnh nào cứu được anh hùng?
17Lúc lâm nguy chiến mã thành vô dụng,
Mạnh đến đâu cũng chẳng giải thoát ai.
18Mắt Chúa Hằng Hữu nhìn người tin kính
Và người trông ngóng lượng nhân từ Ngài.
19Chúa dưa tay cứu họ khỏi chết,
Qua cơ cực, bảo vệ họ an toàn.
20Chúng con trông đợi Chúa Hằng Hữu:
Đấng Cứu giúp, Tấm Khiên che chở.
21Lòng chúng con mừng rỡ trong Chúa,
Vì chúng con tin cậy Danh Thánh Ngài.
22Nguyện tình thương Chúa bao phủ chúng con,
Như chúng con hằng hy vọng nơi Ngài.