33

Ca ngợi Chúa là Đấng sáng tạo
và cứu rỗi

  1Hỡi những người làm điều ngay thẳng,
   hãy hát tôn vinh CHÚA;
   và những ai lương thiện hãy ca ngợi Ngài.
  2Hãy dùng đờn cầm mà ca ngợi CHÚA;
   hát khen Ngài bằng đờn sắt mười dây.
  3Hãy hát một bài ca mới cho Ngài;
   hãy dạo đờn thật hay và thật vui.
  4Lời CHÚA rất chân thật,
   mọi việc Ngài làm đều thành tín.
  5Ngài chuộng sự công bình và ngay thẳng;
   tình yêu Ngài phủ đầy cả đất.
  6Trời đất được tạo nên do lời phán của Ngài.
  Do hơi thở từ miệng Ngài,
   các ngôi sao xuất hiện.
  7Ngài gom nước lại thành một khối;
   và đặt nước biển trong kho chứa.
  8Khắp đất nên thờ phụng Ngài;
   muôn dân nên kính sợ Ngài.
  9Ngài phán, thì sự vật liền có.
   Ngài ra lệnh, sự vật liền xuất hiện.
  10CHÚA làm đảo lộn mưu kế các quốc gia;
   phá hỏng mọi chương trình của họ.
  11Nhưng những kế hoạch CHÚA còn muôn đời;
   các chương trình của Ngài tồn tại mãi mãi.
  12Phúc cho quốc gia nào chọn Thượng Đế làm CHÚA mình,
   hay dân tộc nào được Ngài nhận làm của riêng Ngài.
  13Từ trời cao CHÚA nhìn xuống thấy từng người.
  14Từ ngôi Ngài, Chúa quan sát những kẻ sống trên đất.
  15Ngài tạo dựng lòng họ,
   nên hiểu hết những hành vi của họ.
  16Không vua nào nhờ vào quân số đông mà được giải cứu.
   Không chiến sĩ nào thoát chết nhờ sức mạnh.
  17Ngựa không mang lại chiến thắng;
   sức mạnh chúng chẳng cứu được ai.
  18Nhưng CHÚA chăm sóc người kính sợ Ngài,
   và kẻ đặt hi vọng nơi tình yêu Ngài.
  19Ngài cứu họ thoát chết
   và giữ gìn sinh mạng họ trong cơn đói kém.
  20Vì thế chúng tôi đặt hi vọng nơi CHÚA.
  Ngài là Đấng cứu giúp,
   là thuẫn bảo vệ chúng tôi.
  21Chúng tôi vui mừng trong Ngài,
   tin cậy nơi danh thánh Ngài.
  22Lạy CHÚA, xin hãy tỏ tình yêu Ngài đối với chúng tôi
   vì chúng tôi đặt hi vọng nơi Ngài.