33

Zaj Nkauj ua Tus TSWV Tsaug

  1Nej txhua tus uas yog neeg ncaj ncees,
  nej cia li hu nkauj zoo siab rau tej
   uas tus TSWV twb ua rau nej los lawm.
  Nej cov uas hwm nws, cia li qhuas nws.
  2Nej cia li ua tus TSWV tsaug nrog
   tej suab nkauj nogncas,
  nej cia li hu nkauj nrog tej suab nkauj nogncas
   uas muaj kaum txoj hlua ua nws tsaug.
  3Hu nkauj tshiab qhuas nws,
   ntaus nkauj nogncas
  kom zoo thiab hu nkauj suab nkoov zim zoo siab.

  4Tus TSWV tej lus yeej yog lus tseeb,
  thiab nws tej haujlwm puavleej yog
   tej uas sawvdaws cia siab tau.
  5Tus TSWV nyiam kev ncaj ncees
   thiab qhov tseeb xwb,
  nws txojkev hlub nyob thoob plaws
   hauv ntiajteb no mus li.

  6Thaum tus TSWV tsim nruab ntug,
   lub hnub, tsim lub hli thiab tej hnubqub,
  nws hais kom muaj ces txawm cia li muaj tuaj.
  7Nws hais kom dej hiavtxwv sau los
   nyob ua ke,
  nws cais tej hiavtxwv tob nyob muaj
   chaw.

  8Txhua yam hauv lub ntiajteb no,
   cia li paub ntshai tus TSWV!
  Txhua haivneeg uas nyob hauv qab ntuj no
   cia li hwm nws!
  9Thaum nws hais, txawm cia li muaj
   lub ntiajteb no,
  nws hais xwb, txhua yam txawm cia
   li tshwmsim tuaj.

  10Tus TSWV muab txhua haivneeg tej
   kev npaj siab rhuav huv tibsi lawm,
  nws ua rau lawv tso lawv tej kev npaj siab povtseg.
  11Tiamsis nws tes haujlwm nyob ruaj
   khov mus ibtxhis li,
  nws tej kev npaj siab yuav nyob mus
   tsis paub kawg.
  12Haivneeg uas muaj Vajtswv ua lawv
   tus TSWV muaj kev kaj siab,
  cov neeg uas nws xaiv ua nws tug lawm,
   lawv tau zoo nyob kaj siab lug.

  13Tus TSWV nyob saum ntuj saib tuaj,
   nws yeej pom neeg txhua tus huv tibsi.
  14Nws nyob saum ntuj kav rawv,
  thiab saib ntsoov txhua tus uas nyob
   hauv ntiajteb no.
  15Nws ua rau neeg muaj tswvyim xav,
   thiab nws paub txhua yam uas lawv ua.

  16Tus vajntxwv uas yeej luag tsis yog
   vim nws muaj tubrog coob;
  tus tubrog uas yeej luag tsis yog vim
   nws lub zog nchav.
  17Tej txiv nees uas caij mus ntaus rog
   pab tsis tau kom yeej luag,
  tej nees ntawd lub zog yeej cawm tsis tau kom dim.

  18Tus TSWV yeej saib ntsoov txhua
   tus uas hwm nws,
  thiab cov uas cia siab rau nws
   txojkev hlub uas tsis hloov li,
  19nws cawm lawv dim ntawm txojkev tuag.
  Nws cawm lawv txojsia thaum muaj kev tshaib plab.

  20Peb cia siab ntsoov rau tus TSWV,
   nws yog tus tsomkwm thiab yog tus pab peb.
  21Peb zoo siab kawg rau qhov muaj nws,
  peb cia siab rau nws lub npe uas dawbhuv.

  22Tus TSWV, thov koj txojkev hlub
   nrog nraim peb mus li,
  ib yam li peb muab peb txojkev cia
   siab cog nkaus rau koj.