33

Singx Nzung 33

Ceng Ziouv, Dongh Zeix Maanc Muotc, Goux Maanc Muotc Wuov Dauh

  1Kuv mienh aah! Oix zuqc kaux Ziouv orn-lorqc.
   Hnyouv zingx nyei mienh horpc zuqc ceng ninh.
  2Oix zuqc patv daanh baah ceng Ziouv,
   longc maaih ziepc diuh finx nyei daanh baah patv nzung ceng ninh.
  3Dorng jienv ninh baaux diuh siang-nzung,
   patv daanh baah liouc nyei, yaac heuc mbui nyei.
  4Weic zuqc Ziouv nyei waac se zien nyei,
   ninh zoux nyei yietc zungv gong ninh ziepc zuoqv nyei zoux.
  5Haaix nyungc horpc nyei, baengh fim nyei, ninh hnamv.
   Ziouv ziepc zuoqv nyei hnamv gormx lungh ndiev ndau-beih.
  6Ziouv longc ninh nyei waac zeix cuotv lungh,
   yaac longc ninh nyei nzuih nyei qiex zeix cuotv mba'hnoi caux hlaax caux hleix.
  7Ninh zorqv koiv nyei wuom siou zunv hnangv dapv gingx-baengh,
   zorqv ndo haic nyei koiv zaangh jienv yiem siou ga'naaiv nyei dorngx.
  8Tov bun gormx lungh ndiev taaih Ziouv.
   Tov bun lungh ndiev mienh gamh nziex ninh.
  9Weic zuqc ninh yietv gorngv, baamh gen ziouc maaih daaih aqv.
   Ninh yietv hatc, maanc muotc ziouc cuotv daaih.
  10Ziouv bun zuangx fingx caangh laangh nyei jauv maiv lamh longc,
   ninh bun maanc fingx nyei za'eix zoux maiv cuotv haaix nyungc.
  11Ziouv caangh laangh nyei waac yietc liuz yiem,
   ninh yiem hnyouv hnamv cuotv nyei za'eix yiem taux maanc gouv maanc doic.
  12Maaih Ziouv zoux ninh mbuo nyei Tin-Hungh wuov norm guoqv nyei mienh maaih orn-lorqc.
   Se ninh ginv daaih zoux ninh ganh nzipc nyei wuov deix baeqc fingx maaih orn-lorqc.
  13Ziouv yiem gu'nguaaic lungh mangc njiec,
   ninh buatc nzengc yietc zungv baamh mienh.
  14Ninh yiem ninh zueiz nyei weic
   mangc njiec lungh ndiev maanc mienh yietc zungv.
  15Ninh se zeix ziangx ninh mbuo zuangx mienh nyei hnyouv,
   ninh mengh baeqc ninh mbuo zoux nyei yietc zungv sic.
  16Hungh diex maiv zeiz weic kaux baeng camv duqv hingh.
   Mborqv jaax henv nyei baeng maiv zeiz weic qaqv hlo duqv njoux.
  17Kaux mborqv jaax nyei maaz weic hingh jiex se maiv lamh hnamv aqv.
   Maiv gunv maaz nyei qaqv hlo, maiv haih njoux mienh.
  18Mv baac Ziouv nyei m'zing mangc jienv gamh nziex ninh, taaih ninh wuov deix,
   dongh kaux ninh ziepc zuoqv hnamv mienh nyei hnyouv wuov deix.
  19Ninh oix njoux ninh mbuo, bun ninh mbuo maiv zuqc daic,
   ngorc hnaangx nyei ziangh hoc yaac bun ninh mbuo maaih maengc ziangh jienv.
  20Yie mbuo nyei hnyouv maaih lamh hnamv zuov jienv Ziouv.
   Ninh tengx mbuo yaac zoux mbuo nyei torngv-baaih.
  21Yie mbuo nyei hnyouv zungv kaux ninh njien-youh,
   weic zuqc yie mbuo kaux ninh nyei cing-nzengc mbuox.
  22Ziouv aac, tov meih ziepc zuoqv nyei hnamv yie mbuo,
   weic zuqc yie mbuo kaux meih maaih lamh hnamv dorngx.