33

Klei Mmuñ Bi Mni

  1Ơ phung kpă, mmuñ mơak bĕ diih kơ Yêhôwa!
   Jing djŏ phung kpă blŭ klei hơêč hmưi.
  2Bi mni kơ Yêhôwa hŏng đĭng brô̆,
   mmuñ bi mni bĕ kơ ñu hŏng đĭng brô̆ mâo pluh aruăt klei!
  3Mmuñ mpŭ kơ ñu hŏng klei mmuñ mrâo,
   brei diih pĕ đĭng hŏng klei mbruă leh anăn ur driâo.
  4Kyuadah klei Yêhôwa blŭ jing kpă;
   leh anăn ñu ngă jih jang bruă ñu hŏng klei sĭt suôr.
  5Ñu khăp kơ klei kpă leh anăn klei djŏ;
   lăn ala bŏ hŏng klei Yêhôwa khăp sĭt suôr.

  6Yêhôwa hrih phung adiê hŏng klei ñu blŭ,
   leh anăn jih jang mnơ̆ng hŏng êwa mơ̆ng ƀăng êgei ñu.
  7Ñu bi kƀĭn êa hlăm êa ksĭ msĕ si hlăm sa boh giêt êa;
   ñu dưm êa êlam hlăm anôk pioh diñu.
  8Brei jih jang lăn ala huĭ kơ Yêhôwa,
   brei jih jang mnuih dôk hlăm lăn ala huĭ mpŭ kơ ñu.
  9Kyuadah ñu blŭ, snăn mâo mnơ̆ng;
   ñu mtă, snăn gơ̆ jing kjăp.
  10Yêhôwa bi luč klei phung găp djuê mnuih kčĕ;
   ñu amâo brei truh ôh klei phung ƀuôn sang mĭn čiăng ngă.
  11Ƀiădah klei Yêhôwa čuăn dôk hlŏng lar,
   klei ai tiê ñu mĭn dôk hlăm jih jang ênuk.
  12Jăk mơak yơh găp djuê mâo Yêhôwa jing Aê Diê diñu,
   jăk mơak yơh phung ƀuôn sang ñu ruah leh jing ngăn dưn ñu pô.

  13Yêhôwa dlăng mơ̆ng adiê ti dlông,
   ñu ƀuh jih jang anak mnuih;
  14mơ̆ng anôk ñu dôk kiă kriê, ñu ksiêm dlăng
   jih jang phung dôk ti lăn ala.
  15Ñu yơh mjing ai tiê grăp čô digơ̆,
   leh anăn ñu ksiêm jih jang bruă digơ̆ ngă.
  16Sa čô mtao amâo mâo klei bi mtlaih ôh kyua kahan ñu lu;
   sa čô kahan ktang amâo mâo klei bi mtlaih ôh hŏng klei ktang prŏng ñu.
  17Klei arăng knang kơ aseh čiăng mâo klei dưi jing hơăi mang;
   amâo mâo dưi bi mtlaih hŏng klei ktang prŏng gơ̆ ôh.
  18Nĕ anei, ală Yêhôwa dlăng kơ phung huĭ mpŭ kơ ñu,
   kơ phung knang kơ klei ñu khăp sĭt suôr,
  19čiăng kơ ñu bi mtlaih mngăt digơ̆ mơ̆ng klei djiê,
   leh anăn pioh klei hdĭp digơ̆ êjai klei ư̆ êpa.
  20Mngăt hmei čang guôn kơ Yêhôwa;
   ñu jing pô đru leh anăn khil drei.
  21Ơ, ai tiê hmei hơ̆k mơak hlăm ñu,
   kyuadah hmei knang kơ anăn doh jăk ñu.
  22Ơ Yêhôwa, brei klei ih khăp sĭt suôr dôk hŏng hmei,
   êjai hmei čang hmăng kơ ih.