34

Klei Bi Mni kơ Klei Jăk Yêhôwa

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit hlăk ñu mplư ngă klei khŏ ti anăp Y-Abimêlek. Y-Abimêlek suôt ñu leh anăn ñu đuĕ.
  1Kâo srăng mpŭ mni kơ Yêhôwa nanao nanao;
   ƀăng êgei kâo srăng bi mni kơ ñu nanao.
  2Mngăt kâo srăng bi mni kơ ñu pô hlăm Yêhôwa;
   brei phung knap mñai hmư̆ klei anăn leh anăn hơ̆k mơak.
  3Ơ mpŭ mni bĕ kơ Yêhôwa mbĭt hŏng kâo,
   brei drei mđrăm mbĭt mpŭ mni kơ anăn ñu.

  4Kâo duah leh Yêhôwa, leh anăn ñu lŏ wĭt lač leh kơ kâo;
   ñu bi mtlaih kâo leh mơ̆ng jih klei kâo huĭ.
  5Phung kăp dlăng kơ ñu srăng mtrang mngač;
   ƀô̆ mta diñu amâo srăng hêñ ôh.
  6Sa čô knap mñai anei ur, Yêhôwa hmư̆ gơ̆,
   leh anăn bi mtlaih gơ̆ mơ̆ng jih jang klei knap mñai.
  7Dĭng buăl jăk Yêhôwa dôk jŭm dar phung huĭ mpŭ kơ ñu,
   leh anăn bi mtlaih digơ̆.

  8 Ơ, lông ksiêm leh anăn ƀuh kơ Yêhôwa jing jăk!
   Jăk mơak yơh mnuih đuĕ dăp hlăm ñu.
  9Ơ diih phung doh jăk ñu, huĭ mpŭ bĕ kơ Yêhôwa,
   kyuadah phung huĭ mpŭ kơ ñu amâo kƀah mnơ̆ng ôh.
  10Êđai êmông gu thâo klei ư̆ leh anăn klei êpa;
   ƀiădah phung duah Yêhôwa amâo srăng kƀah sa mta klei jăk ôh.
  11Hriê bĕ, Ơ phung anak kâo, dôk hmư̆ kâo;
   kâo srăng bi hriăm diih thâo huĭ mpŭ kơ Yêhôwa.
  12 Hlei mnuih khăp kơ klei hdĭp,
   čang hmăng dôk hdĭp sui thŭn čiăng ƀuh klei jăk mơak?
  13Răng bĕ, đăm brei ôh êlah ih blŭ klei jhat,
   leh anăn ƀăng kƀông ih blŭ klei luar.
  14Đuĕ bĕ mơ̆ng klei jhat, leh anăn ngă klei jăk;
   tui duah leh anăn tiŏ klei êđăp ênang.

  15Ală Yêhôwa dlăng kơ phung kpă,
   leh anăn knga ñu kăp hmư̆ asăp digơ̆ ur.
  16Ƀô̆ mta Yêhôwa bi kdơ̆ng hŏng phung ƀai,
   čiăng đăm brei arăng lŏ hdơr kơ diñu ti lăn ala ôh.
  17Tơdah phung kpă ur kwưh klei đru, Yêhôwa hmư̆,
   leh anăn bi mtlaih digơ̆ mơ̆ng jih jang klei knap mñai.
  18Yêhôwa dôk giăm phung mâo ai tiê mčah,
   leh anăn bi mtlaih phung mâo mngăt ênguôt.

  19Pô kpă mâo lu klei knap mñai;
   ƀiădah Yêhôwa bi mtlaih gơ̆ mơ̆ng jih jang klei anăn.
  20 Yêhôwa mgang jih jang klang gơ̆;
   amâo mâo sa ƀĕ srăng joh ôh.
  21Klei măk ƀai srăng bi mdjiê pô ƀai;
   leh anăn phung bi êmut kơ pô kpă srăng tŭ klei bi kmhal.
  22Yêhôwa bi tui mngăt phung dĭng buăl ñu;
   amâo mâo sa čô đuĕ dăp hlăm ñu srăng tŭ klei bi kmhal.