36

Sự Gian Ác của Loài Người và Lòng Tốt của CHÚA

Thơ của Ða-vít tôi tớ CHÚA

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1Lòng tôi nói cho tôi biết về khuynh hướng ưa phạm tội của kẻ ác rằng,
  Theo quan điểm của nó, người ta chẳng cần phải kính sợ Ðức Chúa Trời gì cả;
  2Vì theo nhận định của nó, nó nghĩ rằng tội ác của nó sẽ không bao giờ bị lộ ra,
  Và như vậy, nó sẽ không bị ai ghét.
  3Những lời từ miệng nó nói ra thật là độc địa và giả dối;
  Nó đã ngưng cư xử khôn ngoan và thôi làm điều lương thiện.
  4Khi nằm trên giường, nó toan tính toàn chuyện ác đức hại người;
  Nó sắp đặt cho nó một con đường bất hảo;
  Nó chẳng gớm ghê điều ác độc gian tà.

  5CHÚA ôi, tình thương của Ngài vươn cao đến tận trời;
  Ðức thành tín của Ngài vượt quá các tầng mây.
  6Ðức công chính của Ngài như núi non hùng vĩ;
  Công lý của Ngài thăm thẳm tựa vực sâu.
  CHÚA ôi, Ngài đã bảo tồn loài người lẫn loài thú.

  7Ðức Chúa Trời ôi, tình thương của Ngài thật quý báu thay!
  Con cái loài người nương náu mình dưới bóng của cánh Ngài.
  8Nhờ sự đầy dẫy của nhà Ngài họ được no nê;
  Ngài sẽ cho họ uống nước từ dòng sông phước lạc của Ngài.
  9Vì nguồn sự sống từ nơi Ngài mà ra;
  Nhờ chân quang của Ngài chúng con được khai minh.

  10Ôi, xin tiếp tục ban tình thương của Ngài cho những người biết Ngài,
  Và lẽ công chính của Ngài cho những người có lòng ngay thật.

  11Nguyện chân của kẻ kiêu ngạo sẽ chẳng đến gần con;
  Nguyện tay của kẻ gian ác sẽ chẳng điều khiển con.
  12Kìa những kẻ làm ác đã ngã dài tại nơi chúng đứng;
  Chúng đã bị lật đổ và chẳng đứng dậy được nữa.