36

Thượng Đế nhân từ và kẻ ác

Soạn cho nhạc trưởng. Do Đa-vít, tôi tớ Chúa sáng tác.

  1Tội lỗi nói trong lòng kẻ ác.
   Chúng không hề kính sợ Thượng Đế.
  2Chúng tin chắc rằng
   tội lỗi của chúng sẽ không bị phơi bày.
  3Lời nói chúng nó toàn là gian ác dối gạt;
   chúng không còn khôn ngoan hay nhân đức nữa.
  4Ban đêm chúng lập mưu ác;
   chẳng có hành vi nào của chúng gọi là tốt lành cả.
   Chúng không bỏ qua chuyện làm ác.
  5Lạy CHÚA, tình yêu Ngài cao
   đến tận trời;
   sự thành tín Ngài vút đến mây xanh.
  6Lòng nhân từ Ngài như núi cao hùng vĩ.
   Sự công bình Ngài như vực sâu đại dương.
   Lạy CHÚA, Ngài bảo tồn nhân loại và sinh vật.
  7Lạy Thượng Đế, tình yêu Ngài thật cao quí vô cùng!
   Ngài bảo vệ con người dưới bóng cánh của Ngài.
  8Họ ăn những món ngon trong nhà Ngài.
   Ngài cho họ uống nước sông khoái lạc.
  9Vì Ngài là Đấng ban nguồn sống.
   Ánh sáng CHÚA khiến chúng tôi an hưởng cuộc đời.
  10Xin hãy cứ yêu những kẻ biết Ngài
   và làm ơn cho những người ngay lành.
  11Xin đừng để kẻ tự phụ tấn công tôi
   hoặc kẻ ác đánh đuổi tôi.
  12Những kẻ làm ác đã bị đánh bại.
   Chúng bị xô ngã; không còn làm ác được nữa.