36

Tus Neeg ua Phem

  1Kev txhaum hais rau tus neeg
   ua phem ua qias lub siab,
  nws thiaj tsis lees yuav Vajtswv
   thiab tsis paub ntshais Vajtswv hlo li.
  2Rau qhov nws xav li nws lub qhovmuag pom xwb,
  nws xav hais tias Vajtswv yuav tsis pom nws tej kev
  txhaum thiab tsis txiav txim rau nws li.
  3Nws hais tej lus phem lus qias thiab
   lus dag xwb,
  nws tsis nyiam ua raws li kev txawj ntse thiab kev ua zoo.
  4Thaum nws pw saum txaj nws xav
   rau txojkev ua phem ua qias xwb,
  nws tsis ua ib yam zoo thiab tsis tso
   tej kev phem kev qias tseg li.

Vajtswv Yog Tus Zoo Kawg Nkaus

  5Tus TSWV, koj txojkev hlub siab mus nto saum ntuj,
  koj txojkev ncaj ncees siab mus nto saum nruab ntug.
  6Koj txojkev ncaj ncees loj ib yam li lub hauv roob,
  koj txojkev txiav txim tob ib yam li dej hiavtxwv.
  Koj yog tus cawm tej neeg thiab tsiaj txhu.

  7Vajtswv, koj txojkev hlub zoo kawg nkaus!
  Peb nrhiav tau koj ob phabtis tus
  duab ntxoov ntxoo los tsomkwm peb
   thiab ua peb qhov chaw nkaum xwb.
  8Peb tau noj tej zaub mov uas koj pub
   rau peb tsau npo,
  koj pub peb haus tus dej uas yog koj
   txojkev tau zoo nyob kaj siab lug.
  9Koj yog lub qhovdej cawm txojsia,
   vim koj yog qhov kaj peb thiaj pom kev.

  10Thov koj tsis txhob tso cov uas hlub
   koj tseg,
  thiab ua zoo rau cov neeg uas muaj
   lub siab ncaj ncees.
  11Thov tsis txhob pub cov neeg
   khavtheeb tawmtsam kuv,
  lossis cov neeg siab phem tuaj raws kuv tawm.

  12Cov neeg uas ua phem ua qias ntog
   rau qhov twg, lawv pw qhov ntawd sawv tsis taus li.