36

Klei Măk Ƀai Phung Mnuih leh anăn Klei Jăk Aê Diê

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit, dĭng ƀuăl Yêhôwa.
  1 Klei soh blŭ kơ ai tiê pô ƀai, ñu amâo huĭ mpŭ kơ Aê Diê ôh.
  2Kyuadah ñu mgao snăk,
   mĭndah Aê Diê amâo srăng ƀuh leh anăn bi êmut ôh kơ klei wê ñu.
  3Mơ̆ng ƀăng êgei ñu kbiă klei wê leh anăn klei mplư;
   ñu amâo lŏ ngă hŏng klei thâo mĭn leh anăn klei jăk ôh.
  4Êjai ñu đih ti jhưng pĭt,
   ñu duah êlan ngă klei wê;
  klei ñu ngă amâo jăk ôh,
   ñu amâo hngah kơ klei soh ôh.

  5Ơ Yêhôwa, klei ih khăp đĭ truh kơ adiê;
   leh anăn klei sĭt suôr ih truh ti knam.
  6Klei kpă ênô ih jing msĕ si čư̆ Aê Diê,
   klei ih kpă ih jing msĕ si êa ksĭ êlam;
   Ơ Yêhôwa, ih yơh răng kriê mnuih wăt hlô mnơ̆ng.
  7Ơ Aê Diê, klei ih khăp yuôm êdimima!
   Ti gŭ êyui siap ih phung anak mnuih đuĕ dăp.
  8Diñu trei hŏng mnơ̆ng êbeh dlai hlăm sang ih;
   leh anăn ih bi mnăm diñu mơ̆ng êa krông jăk mơak ih.
  9Kyuadah ih jing akŏ klei hdĭp;
   hŏng klei mngač ih hmei ƀuh klei mngač.

  10Brei klei ih khăp dôk nanao kơ phung thâo kral ih,
   leh anăn brei klei kpă ênô ih kơ phung mâo ai tiê kpă.
  11Đăm brei jơ̆ng pô mgao hmao kâo ôh,
   kăn brei kngan phung ƀai suôt kâo ôh.
  12Tinăn phung ngă klei wê lĕ leh,
   arăng bi êbuh diñu, leh anăn diñu amâo lŏ dưi kgŭ ôh.