37

Cov tuabneeg phem hab cov tuabneeg zoo

Tavi sau.
  1Koj tsw xob ntxhuv sab
   txug qhov kws tuabneeg ua limham,
   tsw xob khib cov tuabneeg kws ua txhum.
  2Tsw ntev puab yuav pluj qhuav taag
   yaam le tej nyom,
  hab qhuav sem quas zug
   yaam le tej nroj tsuag.

  3Ca le tso sab rua Yawmsaub hab ua qhov zoo,
   koj txhad tau nyob huv lub tebchaws
   hab ua lub neej tso sab plhuav.
  4Ca le zoo sab xyiv faab rua huv Yawmsaub,
   mas nwg yuav pub
   tej kws koj lub sab ntshaw rua koj.
  5Ca le muab koj txujkev rua Yawmsaub coj,
   tso sab plhuav rua nwg,
   nwg yuav ua kuas tav.
  6Nwg yuav ua rua koj txujkev ncaaj
   ci kaaj quas lug,
   hab ua rua koj txujcai ci yaam le thaus taav su.

  7Ca le nyob tuabywv ntawm Yawmsaub xubndag
   hab ua sab ntev tog rawv nwg,
  tsw xob ntxhuv sab txug tug kws
   vaam meej lawv le nwg txujkev,
  lossws ntxhuv sab txug tug kws
   ua nwg tej tswvyim phem tav.
  8Ca le tswj koj txujkev chim
   hab tso koj txujkev npau tawg tseg.
  Tsw xob ntxhuv sab
   tsaam tes muaj kws ua phem lawm xwb.
  9Tsua qhov cov tuabneeg limham
   yuav raug muab txav tawm moog,
  tassws cov kws tog rawv Yawmsaub
   yuav tau lub tebchaws ua puab teej puab tug.

  10Tshuav tsw ntev cov tuabneeg limham
   yuav tsw muaj nyob lawm,
  txawm yog nrhav ntawm
   puab lub chaw nyob zoo zoo
   los tsw pum puab nyob hov ntawd lawm.
  11Tassws cov kws txu fwjchim
   yuav tau lub tebchaws
   ua puab teej puab tug,
  hab puab yuav zoo sab xyiv faab
   tsua qhov kws puab vaam meej
   nplua quas mag.
  12Cov tuabneeg limham tuav huv
   ua phem rua tug ncaaj nceeg,
   hab zawm nav quas zog rua nwg.
  13Tassws tug Tswv thuaj luag
   cov tuabneeg limham,
  tsua qhov nwg pum ntsoov
   puab lub caij lub nyoog saamswm lug.
  14Cov tuabneeg limham rhu ntaaj hab ntaa neev,
   txuv cov tuabneeg pluag
   hab cov tuabneeg txom nyem,
  hab tua cov tuabneeg
   kws ua lub neej ncaaj nceeg.
  15Puab raab ntaaj
   yuav rov chob puab lub sab,
   puab raab neev yuav luv.

  16Tej nyuas miv miv kws tug ncaaj nceeg muaj,
   kuj zoo dua tej kws cov tuabneeg
   limham coob coob muaj nplua quas mag.
  17Cov tuabneeg limham txhais npaab yuav luv,
   tassws Yawmsaub tuav rawv
   cov kws ncaaj nceeg.
  18Yawmsaub paub cov kws
   tsw muaj chaw thuaj lub caij lub nyoog,
  hab puab tej qub txeeg qub teg
   yuav nyob moog ib txhws.
  19Puab yuav tsw txaaj muag
   rua nub kws muaj xwm txheej phem,
  nub kws tshaib nqhes
   puab tseed muaj nplua quas mag.

  20Tassws cov tuabneeg limham yuav puam tsuaj.
   Yawmsaub cov yeeb ncuab
   zoo le tej paaj zoo nkauj huv tshaav zaub,
  puab yuav pluj moog,
   puab pluj moog yaam le tej paa nchu.
  21Cov tuabneeg limham qev txais kuj tsw them,
   tassws cov tuabneeg ncaaj nceeg
   lub sab daav muab pub dawb.
  22Cov kws Yawmsaub foom koob moov rua
   yuav tau lub tebchaws ua puab tug,
  tassws cov kws raug nwg foom
   yuav raug muab txav tawm moog.

  23Yog Yawmsaub txaus sab rua
   tug tuabneeg twg lub neej,
   nwg kuj ua rua tug hov txhais kwtaw nyob ruaj.
  24Txawm yog tug hov dawm,
   los nwg yuav tsw qaug hlo,
   tsua qhov Yawmsaub txhais teg fwj nwg lawm.
  25Kuv txeev hluas,
   nwgnuav laug lawm,
  kuv cav tsw tau pum ib tug ncaaj nceeg
   raug muab tso tseg,
   lossws pum nwg tej tub ki thov khawv.
  26Nwg ua sab daav muab pub
   hab qev txais rua luas,
   hab nwg tej tub ki yog koob moov.

  27Ca le tswv txujkev phem hab ua qhov kws zoo,
   mas koj yuav nyob moog ib txhws.
  28Yawmsaub nyam qhov kws ua ncaaj,
   nwg yuav tsw tso
   nwg cov tuabneeg dawb huv tseg.
  Cov tuabneeg ncaaj nceeg
   yuav raug muab tsom kwm ca moog ib txhws,
  tassws cov tuabneeg limham tej tub ki
   yuav raug muab txav pov tseg.
  29Cov ncaaj nceeg yuav tau lub tebchaws
   ua puab teej puab tug,
   hab tau nyob rua huv moog ib txhws.

  30Tug ncaaj nceeg lub qhov ncauj
   nthuav tswvyim tawm lug,
   nwg tug nplaig has tej lug raug cai.
  31Nwg tug Vaajtswv txuj kevcai
   nyob huv nwg lub sab,
   hab nwg txhais kwtaw tsw nplaam.
  32Cov tuabneeg limham
   soj nraim tug tuabneeg ncaaj nceeg,
   hab nrhav kev yuav muab nwg tua pov tseg.
  33Tassws Yawmsaub yuav tsw tso nwg tseg
   rua huv puab txhais teg,
  lossws ca nwg raug txav txem
   rua thaus tu plaub.
  34Ca le tog rawv Yawmsaub
   hab tuav rawv nwg txujkev,
  mas nwg yuav tsaa koj
   kuas tau lub tebchaws ua koj tug.
  Koj yuav pum cov tuabneeg limham
   raug puam tsuaj.

  35Kuv pum ib tug tuabneeg limham
   muaj fwjchim quab yuam hab sab yaam le
   tej ntoo cab huv Lenpanoo.
  36Kuv hlaa moog dua ib zag,
   ua cav tsw muaj nwg lawm,
   kuv nrhav nwg los tsw pum nwg lawm.

  37Ca le tshuaj saib tug kws tsw muaj chaw thuaj,
   hab saib ntsoov tug kws lub sab ncaaj,
  vem tug kws nyob sab tug yeeg
   muaj caaj ceg.
  38Tassws tug kws faav xeeb
   yuav raug puam tsuaj huvsw.
  Cov kws limham caaj ceg
   yuav raug muab txav pov tseg.
  39Cov tuabneeg ncaaj nceeg txujkev dim
   yog lug ntawm Yawmsaub lug,
  nwg yog puab lub chaw cawm sav
   rua thaus puab raug ceblaaj.
  40Yawmsaub paab puab hab cawm puab dim,
   nwg paab puab dim cov tuabneeg limham.
  Nwg cawm puab dim
   vem puab lug cawm sav rua huv nwg.