37

Cov Neeg Siab Phem thiab Siab Zoo Lub Neej Tom Ntej

  1Tsis txhob nyuaj siab rau tej
   uas cov neeg siab phem ua,
  tsis txhob khib rau cov neeg uas ua kev txhaum.
  2Lawv yuav ntsws sai ib yam li tej nyom,
   lawv yuav tuag sai ib yam li tej nroj tsuag.

  3Cia siab rau tus TSWV thiab ua zoo, yog nej ua li ntawd,
  nej yuav nyob hauv lub tebchaws tso siab lug.
  4Nrhiav kev kaj siab ntawm tus TSWV,
  thiab nws yuav muab rau nej raws li
   nej lub siab xav yuav.

  5Muab nej lub cev thiab lub siab
   lub ntsws rau tus TSWV kav,
  thiab cia siab rau nws, nws thiaj yuav pab nej;
  6nws ua kom nej txojkev ncaj ncees ci
   ib yam li lub hnub ci thaum tavsu.

  7Ua siab ntev thiab tos tus TSWV ua
   nws tes haujlwm,
  tsis txhob nyuaj siab rau tej neeg uas
   vammeej,
  lossis cov neeg uas ua lawv tej kev
   phem tiav raws li lawv xav tseg lawm.

  8Tsis txhob nyuaj siab lossis chim,
   tej ntawd tsuas ua rau muaj kev ntxhov siab xwb.
  9Cov neeg uas cia siab rau tus TSWV
   yuav muaj teb muaj chaw nyob,
  tiamsis cov neeg siab phem yuav
   raug muab ntiab tawm mus.

  10Cov neeg siab phem nyob ib ntu xwb
   lawv yuav puastsuaj mus,
  nej xav nrhiav lawv, tiamsis yuav tsis
   pom lawv,
  11tiamsis cov neeg txo hwjchim yuav
   muaj teb muaj chaw,
  muaj kev thajyeeb thiab kev tau zoo nyob kaj siab lug.

  12Tus neeg siab phem tuav hauv tawmtsam
   tus neeg ncaj ncees,
  zim hniav zaig rau nws thiab ntxub nws.
  13Tiamsis tus TSWV luag cov neeg
   siab phem plig,
  rau qhov nws paub hais tias tshuav
   tsis ntev lawv yuav raug kev puastsuaj.

  14Cov neeg siab phem rho lawv tej ntaj
   thiab nta lawv tej hneevnti
  tua cov neeg pluag thiab cov txomnyem,
   hlais cov neeg ncaj ncees,
  15tiamsis lawv tej ntaj yuav rov tua
   lawv tuag,
  thiab lawv tej qhaub hneevnti yuav dam tas.

  16Tej yam me me uas tus neeg siab zoo
   muaj,
  tseem muaj nqis dua cov neeg siab
   phem tej nyiaj txiag qhov txhia chaw,
  17rau qhov tus TSWV yuav ua rau cov
   neeg siab phem lub zog kom ploj mus,
  tiamsis nws yuav tsomkwm cov neeg ncaj ncees.

  18Tus TSWV saib xyuas cov neeg uas hwm nws,
  thiab lub tebchaws yuav yog lawv tug mus ibtxhis li.
  19Lawv yuav tsis tau tiv kev txomnyem
   thaum uas muaj kev phem tuaj,
  lawv yuav muaj txaus noj lub sijhawm uas
   muaj kev tshaib plab.
  20Tiamsis cov neeg siab phem yuav
   tuag mus,
  tus TSWV cov yeebncuab yuav qhuav tas
   ib yam li tej paj nroj,
  lawv yuav yaj ntshis mus ib yam li tej pa taws.

  21Tus neeg siab phem qiv txais thiab
   tsis them rov qab li,
  tiamsis tus neeg siab zoo yeej muaj
   lub siab dawb paug pub taus rau luag.
  22Cov neeg uas tus TSWV foom koob
   hmoov rau yuav tau lub tebchaws los ua lawv tug,
  tiamsis cov neeg uas tus TSWV foom
   tsis zoo yuav raug ntiab tawm mus.

  23Tus TSWV yeej yog tus uas coj neeg
   txoj haukev,
  thiab yog tus tsomkwm cov neeg uas ua haum nws siab.
  24Txawm yog lawv ntog los lawv yeej
  tsis pw twjywm, rau qhov tus TSWV yuav tsa lawv sawv.

  25Nimno kuv yog ib tug neeg laus,
   kuv ua neej nyob los tau ntev lawm,
  tiamsis kuv tsis pom tus TSWV muab ib tug neeg
   zoo tso povtseg rau qhov twg,
  lossis cia nws tej menyuam mus thov khawv noj.
  26Nws yeej muaj pub thiab qiv tau rau
   luag txhua lub sijhawm,
  thiab nws tej menyuam puavleej yog koob hmoov.

  27Tso plhuav txojkev phem tseg thiab
   tig los ua txoj zoo,
  nej tej xeebntxwv thiaj yuav tau
   nyob hauv lub tebchaws no mus li,
  28tus TSWV yeej nyiam txojkev ncaj
   ncees thiab tsis tau muab nws
  haivneeg uas muaj kev ncaj ncees tso tseg li.
  Nws tsomkwm lawv mus ibtxhis tsis kawg,
  tiamsis cov neeg siab phem tej xeebntxwv
   yuav raug ntiab tawm mus.
  29Cov neeg ncaj ncees yuav ua cov kav
   lub tebchaws,
  thiab nyob hauv lub tebchaws ntawd mus ibtxhis li.

  30Tus neeg ncaj ncees yeej hais lus txawj lus ntse,
  thiab nws yeej hais tej lus tseeb xwb.
  31Nws khaws nkaus nws tus Vajtswv
  txoj kevcai rau nruab siab, thiab tsis
   lam muab tso povtseg.

  32Tus neeg siab phem soj nraim tus neeg ncaj ncees,
  thiab nrhiav kev yuav muab nws tua povtseg;
  33tiamsis tus TSWV yuav tsis muab
   nws tso rau nws tus yeebncuab
  lub hwjchim lossis cia nws raug
   txim thaum luag txiav txim rau nws.

  34Nej cia siab rau tus TSWV thiab ua
   raws li nws tej lus samhwm;
  nws yuav muab lub tebchaws rau nej
   nyob ua nej tug kom nej tau ntsejmuag,
  thiab nej yuav ntsia ntsoov nws
   muab cov neeg siab phem ntiab tawm.

  35Kuv paub hais tias muaj ib tug neeg siab phem
   uas pheej ua limhiam kawg li,
  nws tsav nws lub hwjchim loj tshaj sawvdaws huv tibsi
  ib yam li tus ntoo thuv pem roob Lenpanoos,
  36tiamsis tom qab no kuv dhau kev
   tuaj,
  kuv tsis pom nws nyob qhov chaw ntawd lawm,
   kuv nrhiav nws, tiamsis tsis pom nws li.

  37Ua tib zoo saib tus neeg siab zoo,
   thiab tshuaj tus neeg ncaj ncees,
  tus neeg uas tsis nyiam ua plaub ua
   ntug yuav muaj xeebntxwv coob,
  38tiamsis cov neeg txhaum lawv raug
   kev puastsuaj tas,
  thiab lawv tej xeebntxwv los tu noob
   tas tsis seem ib tug li.

  39Tus TSWV cawm cov neeg ncaj
  ncees thiab nws tsomkwm lawv thaum lawv raug
   kev txomnyem.
  40Nws pab lawv thiab cawm lawv dim,
  nws cawm lawv dim ntawm cov neeg siab phem,
   rau qhov lawv vamkhom nws.