37

Singx Nzung 37

Zoux Orqv Nyei Mienh Caux Kuv Mienh Nyei Setv Mueiz

Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Maiv dungx weic zoux orqv nyei mienh guaax hnyouv.
   Yaac maiv dungx mueic jieqv zoux dorngc nyei mienh.
  2Weic zuqc ninh mbuo hnangv miev nor, siepv-siepv nyei nyaux mingh.
   Yaac hnangv miev-maeng nor, nqaai nzengc.
  3Oix zuqc kaux Ziouv yaac zoux kuv sic,
   meih ziouc duqv baengh orn nyei yiem naaiv norm deic-bung.
  4Oix zuqc a'hneiv lorz Ziouv nyei orn-lorqc,
   ninh ziouc ziux meih nyei hnyouv oix nyei ceix bun meih.
  5Oix zuqc zorqv meih nyei jauv fungx bun Ziouv,
   yaac kaux ninh, ninh ziouc tengx meih zoux ziangx.
  6Ninh oix bun meih zoux baengh fim nyei jauv hnangv njang nor ziux cuotv daaih,
   bun meih nyei gong-fim hnangv lungh aanx zanc nyei njang.
  7Oix zuqc yiem Ziouv nyei nza'hmien sekv-sekv nyei longc noic zuov ninh.
   Maiv dungx weic ei ganh nyei jauv duqv longx
   fai ei waaic nyei za'eix zoux wuov deix guaax hnyouv.
  8Maiv dungx qiex jiez, oix zuqc guangc nqoi nouz mienh nyei hnyouv.
   Maiv dungx guaax hnyouv, naaiv kungx dorh mienh mingh zoux orqv sic hnangv.
  9Zoux orqv nyei mienh oix zuqc pai guangc mingh,
   mv baac zuov jienv Ziouv wuov deix duqv nzipc naaiv norm deic-bung.
  10Maiv lauh maiv maaih orqv mienh aqv.
   Maiv gunv meih longx-longx nyei mangc ninh yiem nyei dorngx, ninh maiv yiem naaic aqv.
  11Mv baac nyiemc ganh zoux faix wuov deix oix duqv nzipc naaiv norm deic-bung.
   Ninh mbuo yaac bungx-zuoqc, baengh orn nyei yiem.
  12Mienh waaic mienh daav za'eix hoic kuv mienh,
   yaac dorng jienv ninh mbuo ngaatc nyaah.
  13Ziouv kuh jatv haic zoux waaic nyei mienh
   weic zuqc ninh hiuv duqv ninh mbuo zuqc mietc nyei ziangh hoc oix taux aqv.
  14Orqv mienh baeng cuotv nzuqc ndaauv yaac baeng juang-zinx,
   oix hoic mienh jomc mienh caux dangx-donx nyei mienh,
   yaac daix zoux horpc nyei mienh.
  15Mv baac ninh mbuo nyei nzuqc ndaauv oix nzopv ninh mbuo ganh nyei mba'nziu,
   ninh mbuo nyei juang-zinx yaac oix zuqc wuotv nauv.
  16Kuv mienh maaih nyei deix baav ga'naaiv,
   corc gauh longx mienh waaic mienh maaih nyei yietc zungv zinh zoih.
  17Weic zuqc mienh waaic mienh nyei buoz oix zuqc nauv,
   mv baac Ziouv zoux longx bun kuv mienh.
  18Ziouv hiuv duqv maiv maaih dorngx nqemh nyei mienh nyei hnoi-nyieqc.
   Ninh mbuo nzipc nyei buonc oix yietc liuz yiem.
  19Ninh mbuo yiem kuonx naanh nyei hnoi-nyieqc maiv zuqc nyaiv,
   ngorc hnaangx nyei ziangh hoc ninh mbuo duqv nyanc beuv.
  20Mv baac mienh waaic mienh oix zuqc mietc.
   Ziouv nyei win-wangv se hnangv lomc nyei miev-biangh nyei njang-laangc ziec nzengc,
   hnangv douz-sioux nor, mitc mi'aqv.
  21Mienh waaic mienh gaav mingh yaac maiv jaauv,
   mv baac kuv mienh hnyouv jangv, fungx zingh nyeic bun mienh.
  22Weic zuqc Ziouv ceix fuqv nyei mienh oix duqv nzipc naaiv norm deic-bung,
   mv baac zuqc ninh zioux wuov deix oix zuqc pai guangc.
  23Ziouv liepc wuonv mienh yangh nyei zaux-caaiv.
   Ninh yaac a'hneiv wuov dauh yangh nyei jauv.
  24Maiv gunv ninh ndorpc, ninh maiv ziangh dauh king njiec,
   weic zuqc Ziouv nyei buoz baav jienv ninh.
  25Zinh ndaangc yie lunx, ih zanc yie gox aqv,
   mv baac yie maiv buatc jiex kuv mienh zuqc guangc,
   yaac maiv buatc jiex ninh nyei zeiv-fun tov nyanc.
  26Ninh zoux hnyouv jangv yaac a'hneiv bun mienh gaav,
   ninh nyei fun-faqv bun ninh duqv fuqv.
  27Oix zuqc leih nqoi orqv sic, zoux kuv sic,
   meih ziouc duqv yietc liuz yiem.
  28Weic zuqc Ziouv a'hneiv baengh fim nyei jauv,
   ninh yaac maiv guangc ninh nyei cing-nzengc baeqc fingx.
  Ninh oix yietc liuz beu jienv kuv mienh,
   mv baac mienh waaic mienh nyei zeiv-fun oix zuqc pai guangc.
  29Kuv mienh zungv oix nzipc naaiv norm deic-bung,
   yaac duqv yiem naaiv weic yietc liuz.
  30Kuv mienh nyei nzuih gorngv cong-mengh nyei waac,
   ninh nyei mbietc gorngv baengh fim nyei jauv.
  31Tin-Hungh nyei leiz-latc yiem ninh nyei hnyouv,
   ninh nyei zaux maiv caaiv piatv.
  32Mienh waaic mienh cienh kuv mienh,
   oix lorz qangx daix ninh.
  33Ziouv maiv guangc ninh yiem win-wangv nyei buoz-ndiev,
   fai zuqc siemv nyei ziangh hoc yaac maiv bun ninh zuqc dingc zuiz.
  34Zuov jienv Ziouv,
   ei jienv ninh nyei jauv zoux,
  ninh ziouc taaih meih, bun meih duqv nzipc naaiv norm deic-bung,
   mienh waaic mienh zuqc pai guangc wuov zanc, meih ziouc duqv buatc aqv.
  35Yie buatc jiex mienh waaic mienh maaih hatc maaz hlo haic,
   hnangv Le^mbaa^norn Mbong nyei yietc diuh hlang jiex nyei domh si^ndaa zongh ndiangx nor.
  36Mv baac yie aengx yangh naaic jiex, ninh zitc mi'aqv.
   Maiv gunv yie lorz ninh, yaac lorz maiv buatc.
  37Samx mangc maiv maaih dorngx nqemh nyei mienh, yaac mangc longx kuv mienh,
   weic zuqc hnamv baengh orn nyei mienh maaih hoz doic zeiv-fun,
  38mv baac baamz zuiz nyei mienh zungv oix zuqc mietc nzengc.
   Orqv mienh nyei zeiv-fun oix zuqc pai guangc mingh.
  39Kuv mienh duqv njoux se yiem Ziouv daaih,
   zuqc kouv naanc nyei ziangh hoc,
   ninh zoux ninh mbuo ndaauh kaux nyei dorngx.
  40Ziouv tengx ninh mbuo, njoux ninh mbuo.
   Ninh tengx ninh mbuo biaux ndutv mienh waaic mienh yaac njoux ninh mbuo,
   weic zuqc ninh mbuo ndaauh kaux ninh.