38

Singx Nzung 38

Ndortv Naanc Mienh Daux Gaux Nyei Waac

Ndaawitv zoc nyei singx nzung. Longc weic fongc horc ziec jangx nyei buonc.
  1O Ziouv aah! Maiv dungx qiex jiez, hemx yie,
   yaac maiv dungx nouz yie, dingc yie nyei zuiz.
  2Weic zuqc meih nyei forng-cang buonv bieqc yie gu'nyuoz,
   meih nyei buoz njiec daaih ngatv jienv yie.
  3Weic zuqc meih nouz yie, yie nyei sin cingx maiv wangc siangx.
   Laaix yie nyei zuiz yie benx baengc mi'aqv.
  4Yie zoux dorngc nyei zuiz yiemx gauh hlang jiex yie nyei m'nqorngv,
   yaac hnangv ga'naaiv hniev jiex ndaangc yie nyei qaqv.
  5Laaix yie zoux hngongx nyei sic
   yie mun nyei dorngx zueix yaac huv.
  6Yie zuqc kouv, ndoqv njiec, zungv mbaapv njiec ndau.
   Ziangh hnoi ziangh muonz nzauh nyiemv jienv yiem.
  7Yie nyei jaaiv jorm hnangv douz buov jienv nor,
   yie nyei sin maiv maaih yietc norm dorngx wangc siangx.
  8Yie suei nzengc, kouv taux ndiev.
   Yie nyei hnyouv mun, njunh jienv yiem.
  9Ziouv aah! Yie nyei hnyouv oix longc nyei meih hiuv nzengc mi'aqv.
   Yie njunh jienv nyei qiex bingx maiv mbueiz meih.
  10Yie nyei mba'nziu dongz seix nyei, yie nyei qaqv yaac mau jienv njiec.
   Liemh yie nyei m'zing zungv maiv njang aqv.
  11Laaix yie nyei zeqc naanc yie nyei doic caux gorx-youz simv yie go,
   yie nyei cien-ceqv yaac simv yie go haic.
  12Oix zorqv yie nyei maengc wuov deix zaeng ninh mbuo nyei mungz.
   Oix hoic yie wuov deix kungx gorngv hnangv haaix nor haih bun yie zuqc baaic,
   ninh mbuo ziangh hnoi daav za'eix nduov yie.
  13Mv baac yie hnangv m'normh ndung nyei mienh muangx maiv haiz.
   Yaac hnangv ga'naaiv-hngongx, maiv haih gorngv waac.
  14Yie hnangv yietc dauh muangx maiv haiz nyei mienh,
   nzuih maiv haih dau.
  15O Ziouv aah! Yie zuov jienv meih.
   O Ziouv, yie nyei Tin-Hungh aah! Meih zungv oix dau yie.
  16Weic zuqc yie daux gaux gorngv, “Yie nyei zaux caaiv piatv nyei ziangh hoc,
   maiv dungx bun ninh mbuo jatv yie fai ceng-hlo.”
  17Weic zuqc yie zungv oix ndorpc haic aqv.
   Yie yaac zanc-zanc mun jienv yiem.
  18Yie nyiemc yie nyei zuiz,
   yie weic yie nyei zuiz nzauh.
  19Yie nyei win-wangv youc camv youc henv.
   Nzorng yie mv baac maiv maaih gorn-baengx nyei mienh yaac maaih camv.
  20Longc orqv sic jaauv yie zoux nyei kuv sic wuov deix caux yie doix-dekc,
   weic zuqc yie kungx lorz zoux horpc nyei jauv hnangv.
  21O Ziouv aah! Tov maiv dungx guangc yie.
   O yie nyei Tin-Hungh aah! Maiv dungx leih go yie.
  22Njoux yie wuov dauh Ziouv aah!
   Tov siepv-siepv nyei daaih tengx yie.