39

Singx Nzung 39

Ziangh Seix Zaangc Haiz Maiv Lamh Longc, Kaux Ziouv Maaih Lamh Longc

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Bun Ye^ndu^tun. Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Yie gorngv, “Yie oix mbungh yie nyei jauv,
   weic bun yie nyei nzuih maiv baamz zuiz.
  Da'faanh orqv mienh yiem yie nyei nza'hmien
   yie oix nqapc jienv yie nyei nzuih, maiv ko lo.
  2Yie sekv nzieqc nyei, maiv ko lo.
   Yie maiv gorngv waac mv baac maiv tengx haaix nyungc yie.
   Yie nyei hnyouv nzauh kouv jienv faaux.
  3Yie nyei hnyouv gu'nyuoz za'gengh nzauh duqv kouv haic.
   Yie hnamv nyei ziangh hoc hnangv douz zieqc jienv yie nyei hnyouv nor,
   yie ziouc gorngv cuotv waac.
  4O Ziouv aah! Tov bun yie hiuv duqv yie setv mueiz nyei hnoi-nyieqc.
   Yie haih ziangh duqv ndongc haaix lauh?
   Tov bun yie hiuv duqv yie nyei maengc oix jiex ndongc haaix siepv.
  5Meih bun yie ziangh nyei hnoi-nyieqc ndongc i ziex buoz-zaangv jangv.
   Ziux meih mangc yie yietc seix nyei maengc se hnangv maiv maaih haaix nyungc aqv.
   Gorqv-mienh nyei maengc kungx hnangv tauv nzunc qiex nor. Selaa
  6Baamh mienh mingh mingh daaih daaih hnangv dongh linh nor,
   ninh mbuo lunc jienv yiem yaac maiv lamh longc.
   Baamh mienh zornc daaih nyei ga'naaiv ndui jienv
   mv baac maiv hiuv duqv haaix dauh duqv siou.
  7“Ziouv aah! Yie ih zanc zuov haaix nyungc?
   Yie kaux meih maaih lamh hnamv dorngx.
  8Tov njoux yie leih ndutv yie nyei yietc zungv zuiz,
   maiv dungx bun mienh hngongx mienh jatv yie.
  9Yie sekv nzieqc nyei, maiv gorngv waac,
   weic zuqc se meih ganh bun yie hnangv naaiv siouc kouv.
  10Tov meih zorqv nqoi meih bun yie zuqc nyei zeqc naanc.
   Yie zuqc meih nyei buoz mborqv taux aav lamh daic aqv.
  11Laaix mienh zoux zuiz meih gorngv-hemx weic mborqv njaaux.
   Meih mietc mienh hnamv nyei ga'naaiv hnangv gaeng ngaatc waaic nzengc nor.
   Dauh dauh baamh mienh nyei maengc se hnangv tauv yietc nzunc qiex hnangv. ⟨Selaa
  12“O Ziouv aah! Tov muangx yie daux gaux nyei waac.
   Tov muangx yie heuc jienv jouh nyei waac.
   Yie nyei wuom-mueic liouc jienv tov maiv dungx zoux hnangv maiv haiz nor.
  Weic zuqc yie zoux hnangv meih nyei jiex jauv nyei kaeqv mienh,
   dingh zepv dangh baav hnangv yie nyei zuangx ong-taaix nor.
  13Tov huin ganh bung maiv mangc yie weic bun yie aengx duqv deix orn-lorqc.
   Yie cingx daaih leih nqoi, maiv yiem aqv.”