39

Sa Čô Knap Hưn Klei Soh Ñu

Kơ khua phung mmuñ: djŏ kơ đŏk Yêduthun. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Kâo lač, “Kâo srăng răng kơ klei kâo dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă,
   čiăng kơ êlah kâo amâo blŭ soh ôh.
  Kâo srăng dưm msei khơp ti ƀăng êgei kâo,
   êjai pô ƀai dôk ti anăp kâo.”
  2Kâo dôk kriêp, dôk kmlô
   kăn ha blŭ klei jăk rei,
  klei ruă kâo đĭ hĭn êjai.
   3Hlăm lam ai tiê kâo hlơr,
  êjai kâo dôk ksiêm mĭn, pui dôk trơ̆ng;
   snăn kâo blŭ hŏng êlah kâo:
  4“Ơ Yêhôwa, brei kâo thâo ya srăng truh ti knhal tuč klei hdĭp kâo,
   leh anăn dŭm hruê ih mkă tơl hruê kâo djiê;
   brei kâo thâo kơ klei hdĭp kâo djăl tuč.
  5Nĕ anei, ih brei leh hruê kơ kâo jing ƀiă,
   leh anăn hruê kâo dôk hdĭp jing msĕ si hơăi mang ti anăp ih.
   Sĭt nik grăp čô mnuih dôk hdĭp msĕ si êwa. (Sêla)
  6Sĭt nik mnuih hiu êbat msĕ si êyui!
   Ñu mă bruă dleh dlan luč hơăi mang;
   ñu mkăm klei mdrŏng leh anăn amâo thâo hlei srăng dưn mă.

  7Ară anei, Ơ Khua Yang, ya kâo dưi čang guôn?
   Kâo čang hmăng hlăm ih.
  8Bi mtlaih kâo mơ̆ng jih jang klei kâo gao klei bhiăn.
   Đăm brei phung mluk bi hêñ kâo ôh.
  9Kâo kmlô, amâo ha ƀăng êgei kâo ôh;
   kyuadah ih yơh jing pô ngă klei anei.
  10Đăm lŏ čăm kâo ôh;
   kâo giăm djiê leh kyua klei ih čăm.
  11Tơdah ih mjuăt mkra mnuih hŏng klei ƀuah kơ klei soh gơ̆,
   mnơ̆ng gơ̆ khăp hĭn ih bi rai msĕ si muôr ƀơ̆ng;
   sĭt nik grăp čô mnuih jing msĕ si êwa. (Sêla)

  12Hmư̆ bĕ klei kâo wah lač, Ơ Yêhôwa,
   leh anăn mđing knga kơ klei kâo kwưh akâo;
  đăm dôk ñăt ôh tơdah ƀuh êa ală kâo.
   Kyuadah kâo jing tue hlăm sang ih,
   sa čô jưh bhiâo msĕ si jih jang phung aê kâo.
  13Pap brei kơ kâo đa, čiăng kơ kâo dưi mâo klei mơak,
   êlâo kâo đuĕ nao leh anăn arăng amâo lŏ ƀuh kâo ôh.”