3

Thov Vajtswv Pab Thaum Sawv Ntxov

  1Tus TSWV, kuv muaj yeebncuab coob heev,
   thiab muaj coob leej tawmtsam kuv!
  2Lawv sib tham txog kuv, lawv hais
   tias, “Vajtswv yuav tsis pab nws li.”

  3Tiamsis tus TSWV, koj yog kuv
   daim thaiv hniav ntaj;
  koj yuav pub kom kuv yeej thiab koj
   yuav txhawb kuv lub zog.
  4Kuv hu tus TSWV pab kuv,
   thiab nws nyob saum nws lub roob dawbhuv teb kuv tej lus thov.

  5Kuv qhau cev pw tsaug zog, thiab
   tus TSWV saib xyuas kuv ib hmos kaj ntug.
  6Kuv tsis ntshai kuv cov yeebncuab
   ntau txhiab leej uas vij puagncig kuv ntawd li.
  7Tus TSWV, cia li los, cawm kuv lauj!
   Kuv tus Vajtswv!
  Koj cia li rau txim rau kuv cov yeebncuab
   thiab tsis txhob pub lawv muaj hwjchim ua phem rau kuv.
  8Kev muaj yeej yog los ntawm tus TSWV,
   thov nws foom koob hmoov rau nws haivneeg.