3

Singx Nzung 3

Lungh Ndorm Daux Gaux Jouh Ziouv

Ndaawitv biaux ninh nyei dorn, Apc^saa^lom, nyei ziangh hoc zoc nyei singx nzung.
  1O Ziouv aac, yie nyei win-wangv ndongc naaiv camv!
   Oix hoic yie wuov deix jaa camv jienv faaux.
  2Maaih mienh camv hnangv naaiv gorngv yie,
   “Tin-Hungh maiv tengx ninh aqv.” ⟨Selaa
  3Mv baac Ziouv aac, meih zoux yie nyei torngv-baaih weih gormx yie.
   Meih zoux yie nyei njang-laangc, tengx yie cau duqv m'nqorngv jiez.
  4Yie heuc jienv tov Ziouv.
   Ninh yaac yiem ninh nyei cing-nzengc mbong dau yie. Selaa
  5Yie bueix njiec m'njormh mingh,
   yie aengx nyie daaih, weic zuqc Ziouv beu jienv yie.
  6Maiv gunv maaih waanc-waanc dauh win-wangv weih gormx yie,
   yie yaac maiv gamh nziex.
  7O Ziouv aah! Daaih maah!
   O yie nyei Tin-Hungh aah! Njoux yie maah!
  Weic zuqc meih mbaix yie nyei yietc zungv win-wangv nyei kamx-bui,
   mborqv orqv mienh nyei nyaah nauv.
  8Njoux en se yiem Ziouv daaih,
   tov ceix fuqv bun meih nyei baeqc fingx. Selaa