3

Klei Wah Lač Aguah Čiăng Yêhôwa Đru

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit, hlăk ñu đuĕ mơ̆ng anak ñu Y-Apsalôm.
  1Ơ Yêhôwa, phung roh kâo jing lu êdi!
   Phung kgŭ bi kdơ̆ng hŏng kâo jing lu snăk.
  2Lu mnuih lač djŏ kơ kâo,
   “Aê Diê amâo srăng bi mtlaih ñu ôh.” (Sêla)

  3Ƀiădah ih, Ơ Yêhôwa, jing khil kâo;
   ih jing klei guh kơang kâo,
   leh anăn pô brei kâo kngưr boh kŏ.
  4Hŏng asăp kâo, kâo ur kraih kơ Yêhôwa,
   ñu lŏ wĭt lač kơ kâo mơ̆ng čư̆ doh jăk ñu. (Sêla)

  5Kâo đih leh anăn pĭt;
   kâo mdih, kyuadah Yêhôwa răng kriê kâo.
  6Kâo amâo huĭ ôh kơ lu êbâo mnuih
   dôk jŭm dar kăp ngă kơ kâo.

  7Kgŭ bĕ ih, Ơ Yêhôwa!
   Bi mtlaih kâo bĕ, Ơ Aê Diê kâo!
  Čăm bĕ ti miêng jih jang phung roh kâo;
   bi joh bĕ êgei phung ƀai.

  8Klei bi mtlaih jing dŏ Yêhôwa dê;
   brei ih brei klei jăk jĭn kơ phung ƀuôn sang ih. (Sêla)