40

Zaj Nkauj Qhuas Tus TSWV

  1Kuv ua siab ntev tos tus TSWV
   los pab kuv,
  nws mloog kuv tej lus thov thiab hnov kuv lub suab quaj.
  2Nws rub kuv tawm hauv lub qhov
   uas yog txojkev puastsuaj,
  thiab rub kuv tawm hauv lub qhov
   tuag uas yog cov suabzeb.
  Nws tsaws kuv mus tso rau saum lub
   pobzeb uas nyob kaj siab lug,
  thiab ua rau kuv muaj chaw nyob ruaj khov.
  3Nws qhia kuv hu ib zaj nkauj tshiab,
  yog zaj nkauj uas hu qhuas peb tus
   Vajtswv.
  Txhua tus uas pom yuav ntshai thiab
   yuav cia siab rau tus TSWV.

  4Txhua tus uas cia siab rau tus
   TSWV muaj kev kaj siab,
  lawv yog cov uas tsis mus pe mlom
   lossis yog cov uas tsis
  koom nrog cov uas pehawm tej vajtswv cuav.
  5Tus TSWV, peb tus Vajtswv, koj tau
   ua ntau yam txujci pab peb los lawm;
   yeej tsis muaj ib tug zoo li koj!
  Koj npaj ntau yam zoo rau peb.
  Kuv yeej piav tsis tau tej ntawd,
   rau qhov tej ntawd muaj ntau heev.

6Koj tsis xav tau tej tsiaj uas tua
   theej txhoj thiab tej khoom fij,
  koj tsis tau hais kom muab tsiaj tua
   hlawv tagnrho rau saum lub thaj
  lossis kom muab tsiaj tua hlawv fij daws kev txhaum.
  Tiamsis koj qhib kuv lub qhovntsej mloog koj tej lus,
  7yog li ntawd, kuv thiaj teb hais tias,
   “Kuv nyob ntawm no,
  koj tej lus qhia kuv nyob rau hauv
   phau ntawv Kevcai.
  8Kuv tus Vajtswv, kuv yeej txaus siab
   ua zoo kom haum koj siab.
  Kuv yuav khaws koj tej lus qhia rau
   hauv kuv lub siab mus li.”

  9Tus TSWV, thaum koj haivneeg tuaj
   sib sau ua ke,
  kuv yuav qhia txoj moo zoo uas yog
   koj txojkev cawm peb rau lawv mloog.
  Koj paub hais tias kuv qhia zaj no tsis tseg li.
  10Kuv tsis tau muab txoj moo zoo uas yog txojkev cawm dim
  npog cia thiab cia kuv ib leeg paub xwb,
  kuv qhia koj txojkev ncaj ncees thiab
   kev cawm dim tsis tseg li.
  Kuv tsis tau muab koj tej lus zoo
   thiab kev hlub uas nyob mus ibtxhis npog cia
  tsis qhia rau koj haivneeg uas tuaj txoos ua ke no li.
  11Tus TSWV, kuv paub hais tias koj
   yeej hlub kuv tsis tso kuv tseg li.
  Koj txojkev hlub thiab kev ncaj
   ncees yuav cawm kom kuv dim.

Thov Vajtswv Pab

(Phau Ntawv Nkauj 70)

  12Muaj kev txomnyem nyob ibncig
   kuv suav tsis txheeb li!
  Kuv tej kev txhaum rov raug kuv
   thiab ua rau kuv qhovmuag tsis pom kev lawm,
  tej kev txhaum ntawd tseem ntau
   tshaj cov plaubhau saum kuv taubhau,
  thiab ua rau kuv tas kev cia siab li lawm.
  13Tus TSWV, thov cawm kuv, cia li pab kuv tamsim no.
  14Thov kom cov neeg uas nrhiav kuv
   tua, cia li swb thiab tsis sib haum.
  Thov kom cov neeg uas zoo siab
   thaum kuv raug kev txomnyem,
  raug txajmuag thiab tig khiav rov qab.
  15Thov kom cov neeg uas luag kuv plig
   cia li swb thiab ntshai tshee hnyo.

  16Thov kom txhua tus uas los cuag koj
   tau kev zoo siab thiab kaj siab lug.
  Thov kom txhua tus uas tabtom ua
   tsaug rau koj txojkev cawm dim
  cia li hais tias, “Tus TSWV yog tus
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus.”

  17Tus TSWV, kuv qaug zog thiab txomnyem kawg li,
  tiamsis koj tseem nco ntsoov kuv thiab.
  Koj yog kuv tus cawmseej thiab yog kuv tus Vajtswv
   thov koj maj nroos los pab kuv!