41

Lời Cầu Nguyện của Người Bịnh Có Bạn Giả Dối

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1Phước cho người nào quan tâm đến kẻ yếu đau khốn khổ.
  CHÚA sẽ giải cứu người ấy trong ngày hoạn nạn.
  2CHÚA sẽ bảo vệ người ấy và gìn giữ mạng sống của người ấy;
  Người ấy sẽ được ban phước trên đất;
  Ngài sẽ không để người ấy bị rơi vào hoàn cảnh kẻ thù của người ấy mong muốn.
  3Khi người ấy nằm trên giường bịnh, CHÚA sẽ bảo vệ người ấy;
  Trong cơn đau yếu, Ngài sẽ phục hồi sức khỏe của người ấy.

  4Còn phần tôi, tôi nói rằng, “CHÚA ôi, xin thương xót con;
  Xin chữa lành linh hồn con, vì con đã phạm tội đối với Ngài.”
  5Những kẻ thù của con đã trù ẻo con rằng,
  “Khi nào nó mới chết, và danh nó sẽ bị tiêu diệt?”
  6Khi vào thăm con, chúng nói những lời chúc giả dối,
  Trong khi lòng chúng chất chứa những điều hiểm độc;
  Khi bước ra ngoài, chúng nói toạc những điều ấy ra.
  7Tất cả kẻ ghét con thì thầm với nhau chống lại con;
  Ðể nghịch lại con, chúng đã thầm thì với nhau rằng,
  8“Một điều dữ đã giáng xuống trên nó rồi;
  Bây giờ, nó đã nằm xuống rồi, nó sẽ không dậy được nữa đâu.”
  9Ngay cả bạn thân của con, người con hằng tin cậy,
  Người đã ăn bánh của con, cũng đã trở gót chống lại con.

  10Nhưng CHÚA ôi, xin Ngài thương xót con và đỡ con dậy,
  Ðể con có dịp báo trả chúng.
  11Nhờ đó, con sẽ biết rằng Ngài vẫn còn hài lòng về con,
  Vì kẻ thù của con vẫn chưa thắng hơn con.
  12Về phần con, xin Ngài giữ con trong sự thành toàn của con;
  Xin để con ở trước thánh nhan Ngài mãi mãi.

  13Chúc tụng CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,
  Từ vô cực quá khứ đến vô cực tương lai.
  A-men và A-men.