41

Lời cầu nguyện trong khi đau yếu

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.

  1Phúc cho người nào giúp đỡ kẻ nghèo.
   Khi gặp hoạn nạn, Ngài sẽ giải cứu người.
  2Chúa sẽ gìn giữ mạng sống người
   và ban phước cho người trên đất.
  Ngài không để kẻ thù nghịch thắng hơn người.
  3Khi bị đau yếu, Ngài sẽ thêm sức cho người,
   và khiến người lành mạnh lại.
  4Tôi nói, “Lạy Chúa, xin thương xót tôi.
   Chữa lành tôi vì tôi phạm tội cùng Chúa.”
  5Những kẻ thù tôi trù ẻo tôi rằng,
   “Chừng nào thì hắn qua đời và bị quên lãng?”
  6Vài người đến thăm tôi nhưng lòng chúng không thật.
   Chúng đến để mong kiếm tin dữ.
   Rồi chúng đi ra đồn đãi.
  7Nhiều kẻ thù xầm xì nghịch tôi,
   mong tôi gặp điều chẳng lành.
  8Chúng nói, “Hắn mắc cơn bệnh hiểm nghèo,
   Hắn sẽ không thể nào ngồi dậy khỏi giường nổi.”
  9Đến nỗi người bạn thân nhất
   của tôi, vốn ăn chung bàn cùng tôi
   cũng quay lại phản tôi.
  10Lạy Chúa xin thương xót tôi.
   Thêm sức để tôi báo thù
   chúng nó.
  11Vì kẻ thù tôi không thể đánh bại tôi
   nên tôi biết Ngài hài lòng về tôi.
  12Vì tôi thanh liêm, nên Ngài yểm trợ tôi
   và ở cùng tôi mãi mãi.
  13Hãy ca ngợi Chúa là Thượng Đế của Ít-ra-en.
   Từ nay cho đến muôn đời.
  A-men, A-men.