41

Tus Neeg Mob Thov Vajtswv

  1Cov uas mob siab cov neeg
   pluag yog cov uas tau kev kaj siab lug,
  tus TSWV yuav pab lawv thaum
   lawv raug kev txomnyem.
  2Tus TSWV yuav tiv thaiv lawv thiab
   tsomkwm kom lawv muaj sia nyob,
  nws yuav pub kom lawv tau zoo nyob
   kaj siab hauv lawv lub tebchaws,
  nws yuav tsis muab lawv tso rau lawv cov yeebncuab.
  3Tus TSWV yuav pab lawv thaum
   lawv raug mob raug nkeeg
  thiab yuav kho lawv tej mob kom zoo,
   lawv thiaj rov muaj zog tuaj.

  4Kuv hais tias, “Tus TSWV, kuv ua
   txhaum loj kawg nkaus rau koj,
  thov koj hlub kuv thiab pab kho kom kuv zoo!”
  5Kuv cov yeebncuab hais tej lus phem
   kawg li rau kuv.
  Lawv xav kom kuv tuag thiab xav
   kom kuv ploj ntais mus.
  6Cov neeg uas tuaj pom kuv yog cov
   uas siab tsis ncaj,
  thaum lawv tawm mus lawv coj kuv
   lub moo mus xyav tsis zoo,
  lawv coj kuv lub moo mus xyav rau txhua txhia qhov.
  7Tagnrho cov neeg uas ntxub kuv,
   ib leeg ntxhi rau ib leeg hais txog kuv,
   lawv xav ua tej yam phem rau kuv.
  8Lawv hais tias, “Nws tabtom raug
   mob hnyav kawg nkaus,
  nws yuav tsis sawv saum nws lub
   txaj los ib zaug ntxiv li lawm.”
  9Txawm yog kuv tus phoojywg zoo
   uas kuv ntseeg siab tshaj plaws,
  thiab tus uas nrog kuv noj mov ua ke
   los tseem ntxeev siab rau kuv lawm thiab.

  10Tus TSWV, thov hlub kuv thiab
   txhawb kom kuv muaj zog tuaj,
  thiab kuv yuav rov ua pauj rau kuv cov yeebncuab.
  11Lawv yuav tsis yeej kuv ib zaug li lawm,
  thiab kuv yuav paub hais tias koj
   yeej txaus siab rau kuv tiag.
  12Koj yuav pab kuv, rau qhov kuv yeej
   ua ncaj ua ncees,
  thiab koj yuav puag rawv kuv rau
   hauv koj lub xubntiag mus ibtxhis li.

  13Cia li qhuas tus TSWV uas yog cov
   Yixalayees tus Vajtswv!
  Nimno cia li qhuas nws thiab qhuas
   mus ibtxhis tsis kawg li!

   Amees! Amees!