41

Singx Nzung 41

Butv-Baengc Mienh Daux Gaux Nyei Waac

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Maaih hnyouv jangx mienh jomc mienh, wuov dauh maaih njien-youh aqv.
   Zuqc kouv nyei hnoi-nyieqc Ziouv oix njoux ninh.
  2Ziouv beu jienv ninh, bun ninh maaih maengc ziangh.
   Yiem wuov norm deic-bung mienh oix heuc ninh zoux “Duqv fuqv nyei mienh.”
   Tov maiv dungx zorqv ninh jiu bun win-wangv sueih ganh nyei hnyouv hanc zoux.
  3Ninh butv baengc bueix jienv coux nyei ziangh hoc Ziouv oix goux ninh.
   Maaih baengc wuov zanc meih zungv oix zorc ninh longx daaih.
  4Yie gorngv, “O Ziouv aah! Tov korv-lienh yie, tov zorc yie longx,
   weic zuqc yie baamz zuiz dorngc meih.
  5Yie nyei win-wangv gorngv doqc yie.
   Ninh mbuo gorngv, “Ninh taux haaix zanc cingx daic ni?
   Ninh nyei mbuox taux haaix zanc cingx zuqc mietc?”
  6Haaix dauh daaih mangc yie,
   kungx gorngv jaav waac hnangv.
   Ninh nyei hnyouv nzauz maiv benx nyei jauv.
   Cuotv mingh taux haaix, ninh zunh jienv mingh.
  7Nzorng yie wuov deix yietc zungv longc waac-sapv gorngv taux yie,
   ninh mbuo laaic yie duqv buangh gauh ciouv jiex nyei sic.
  8Ninh mbuo gorngv, “Ninh zuqc ciouv haic nyei baengc hoic ninh aqv.
   Ninh bueix jienv coux yietc liuz maiv duqv aengx jiez sin.”
  9Liemh yie gauh zuoqc jiex nyei loz-gaeng doic,
   se yie bungx hnyouv wuov dauh,
   dongh caux yie juangc hnaangx nyanc nyei mienh,
   yaac mbienv hnyouv bun yie.
  10O Ziouv aah! Tov meih korv-lienh yie, bun yie longx,
   tengx yie jiez sin daaih, haih jaauv win bun ninh mbuo.
  11Yie ziouc hiuv duqv meih a'hneiv yie,
   weic zuqc yie nyei win-wangv maiv haih hingh jiex yie.
  12Meih baav jienv yie weic zuqc yie hnyouv zingx,
   meih yaac bun yie yietc liuz yiem meih nyei nza'hmien.
  13Ceng Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh.
   Oix zuqc ceng yiem loz-hnoi taux maanc gouv maanc doic.
⟨Aamen⟩ caux Aamen.