41

Lời cầu nguyện khi lâm bệnh

Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng
  1Phước cho người nào đoái thương kẻ khốn cùng!
   Trong ngày tai họa, Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người ấy.
  2Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ và bảo tồn mạng sống người:
   Người ấy thật được phước trên đất.
   Và Chúa không phó người cho ý muốn của kẻ thù mình.
  3Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ người ấy khi nằm liệt trên giường bệnh;
   Trong lúc ốm đau, Chúa sẽ chữa lành mọi bệnh tật cho người.

  4Con thưa với Chúa: “Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót con,
   Xin chữa lành con vì con đã phạm tội với Ngài.”
  5Kẻ thù của con nói những lời độc ác rằng:
   “Chừng nào nó sẽ chết? Khi nào danh nó bị diệt?”
  6Mỗi khi chúng đến thăm con, chúng nói những lời dối trá;
   Lòng chúng chứa đầy gian ác
   Rồi chúng đi ra bêu riếu khắp nơi.
  7Tất cả những kẻ ghét con đều xầm xì nghịch con;
   Chúng âm mưu hại con và nói:

  8“Nó mắc một chứng bệnh hiểm nghèo;
   Nó nằm liệt, sẽ chẳng trỗi dậy được đâu.”
  9Đến nỗi người bạn thân mà lòng con tin cậy,
   Từng ăn bánh của con, cũng giơ gót lên nghịch với con.
  10Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót con
   Và nâng đỡ con thì con sẽ báo trả chúng.

  11Vì kẻ thù không thắng hơn con,
   Nên con sẽ biết Chúa hài lòng con.
  12Chúa nâng đỡ con vì con liêm chính;
   Ngài lập con đứng vững trước mặt Chúa đời đời.

  13Đáng chúc tôn Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
   Từ trước vô cùng cho đến đời đời! A-men! A-men!