43

Cầu Xin CHÚA Giải Cứu

  1Ðức Chúa Trời ôi, xin minh oan cho con và binh vực duyên cớ của con trước một dân vô đạo;
  Xin giải cứu con khỏi kẻ gian dối và bất công,
  2Vì Ðức Chúa Trời ôi, Ngài là sức mạnh của con.
  Sao Ngài nỡ lìa bỏ con?
  Sao con cứ phải than khóc vì bị kẻ thù áp bức mãi thế nầy?

  3Ôi, xin ban ánh sáng và chân lý của Ngài để dẫn dắt con;
  Nguyện chúng dẫn đưa con đến núi thánh của Ngài,
  Tức đến đền thờ của Ngài,
  4Ðể con sẽ đến bàn thờ của Ðức Chúa Trời,
  Ðến với Ðức Chúa Trời, niềm vui khôn tả của con;
  Ðể con hòa theo tiếng đàn mà ca ngợi Ngài,
  Lạy Ðức Chúa Trời, Thần của con.

  5Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
  Vì sao ngươi cứ than vãn trong ta?
  Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta còn phải ca ngợi Ngài nữa,
  Ngài là Đấng cứu thể diện của ta và là Ðức Chúa Trời của ta.