43

Lời cầu xin được che chở

  1Lạy Chúa, xin hãy bênh vực tôi.
   Xin biện hộ cho tôi chống lại những kẻ chẳng theo Ngài.
  Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ dối trá
   và những kẻ làm ác.
  2Lạy Thượng Đế, Ngài là sức mạnh của tôi.
   Sao Ngài từ bỏ tôi?
  Tại sao tôi phải buồn thảm
   và bị kẻ thù quấy rối?
  3Xin Ngài ban cho tôi ánh sáng cùng chân lý để hướng dẫn tôi.
   Cầu xin ánh sáng và chân lý đó dẫn tôi đến núi thánh, nơi Ngài ngự.
  4Rồi tôi sẽ đi đến đền thờ Chúa,
   đến cùng Thượng Đế là niềm vui
   và nguồn hạnh phúc của tôi.
  Tôi sẽ lấy đờn cầm ca ngợi Ngài,
   là Thượng Đế tôi.
  5Tại sao tôi buồn thảm?
  Tại sao tôi bực dọc?
  Tôi sẽ tiếp tục đặt niềm hi vọng nơi Thượng Đế
   và sẽ vẫn ca ngợi Ngài, Cứu Chúa và là Thượng Đế tôi.