44

Sễq Yiang Sursĩ Catáng Kĩaq

  1Yiang Sursĩ ơi! Cutũr hếq khoiq sâng tễ máh achúc achiac hếq nsũar loah
   tễ ranáq salễh anhia khoiq táq tâng dỡi alới tễ mbŏ́q.
  2Anhia khoiq tuih aloŏh cũai ca tỡ bữn yám noap anhia,
   ma yỗn proai anhia ễn ỡt tâng cutễq alới ki.
  Anhia khoiq pupứt tỗp canŏ́h,
   ma tỗp anhia bữn roap sa‑ữi crơng o tễ anhia.
  3Tỡ cỡn cỗ nhơ tễ pla dau máh proai anhia, ma chíl bữn cutễq ki.
   Tỡ cỡn tễ rêng alới ma chíl riap.
  Ma ŏ́c ki bữn riap la cỗ nhơ chớc salễh cớp rêng anhia toâp ỡt níc cớp alới.
   Ngkíq alới dáng Yiang Sursĩ ayooq lứq alới.

  4Anhia la Puo cớp Yiang Sursĩ cứq.
   Anhia táq yỗn cũai proai I-sarel bữn chíl riap.
  5Cỗ nhơ tễ rêng anhia, ngkíq hếq cutớl máh cũai ễ cachĩt hếq yỗn dớm.
   Cỗ nhơ tễ ramứh anhia, ngkíq hếq tĩn sarúq cũai toâq chíl hếq.
  6Cứq tỡ bữn poâng tễ tamĩang, tỡ la tễ pla dau, yỗn têq chíl riap.
  7Ma ống anhia toâp yỗn hếq bữn riap máh cũai ca rachíl hếq.
   Cớp anhia yỗn alới ca kêt hếq sâng casiet táq.
  8Tỗp hếq khễn Yiang Sursĩ mantái níc,
   cớp hếq sa‑ỡn anhia toau sốt dỡi.

  9Ma sanua anhia khoiq táh hếq,
   cớp yỗn hếq cỡt pê.
  Anhia tỡ bữn pỡq parnơi noâng cớp tỗp tahan hếq.
  10Anhia khoiq táq yỗn hếq lúh carlũn tễ alới ca rachíl ratáq hếq.
   Cớp alới khoiq pũr ĩt nheq chơ máh crơng hếq.
  11Anhia khoiq chiau hếq ariang charán cữu noau cheq ễ kiac táq cha.
   Cớp anhia táq yỗn tỗp hếq cỡt pláh cu ntốq tâng dũ cruang.
  12Anhia chếq máh proai anhia na kia nghễl lứq,
   samoât riang alới ŏ́q kia loâng.

  13Ma toâq cũai ỡt mpễr hếq hữm máh ranáq anhia táq chóq hếq,
   alới cacháng ca-iep cớp sieu alíh hếq.
  14Anhia yỗn noau tĩn sarúq tỗp hếq na láih parnai.
   Chơ máh cũai ki culữt culiau ayê ra‑ac hếq.
  15Noau tỡ ễq hữm noâng cứq;
   cớp cứq sâng casiet níc,
  16yuaq cũai par‑ũal cứq,
   bữn ống santoiq ayê cớp lóc acrieiq cứq.

  17Hếq tỡ bữn khlĩr anhia,
   cớp hếq tỡ bữn paluan máh ŏ́c parkhán anhia khoiq par‑ữq cớp hếq;
   mŏ dũ ranáq nâi noâng toâq pỡ hếq.
  18Tỗp hếq tỡ nai chanchớm ễ calỡih táh anhia,
   tỡ la viaq chíq tễ rana anhia sadoi yỗn hếq pỡq.
  19Ma noâng anhia yỗn hếq ỡt mpứng dĩ máh charán pla.
   Cớp anhia khoiq táh hếq bân ntốq canám ranhit tháng.

  20Yiang Sursĩ ơi! Khân hếq ma tangứt sang anhia,
   tỡ la hếq tutoŏng sang yiang canŏ́h,
  21lứq samoât anhia khoiq dáng chơ ŏ́c ki,
   yuaq anhia dáng raloaih nheq máh ramứh cutooq tâng mứt pahỡm hếq.
  22Cỗ tian hếq puai ngê anhia, ngkíq cu rangái noau chuaq ngê ễ cachĩt hếq.
  Noau nhêng chu hếq samoât noau nhêng chu charán cữu cheq noau ễ cachĩt.
  23Ơ Ncháu ơi! Sễq anhia tamỡ!
   Yuaq nŏ́q anhia ma noâng bếq níc?
   Sễq anhia yuor tayứng, chỗi táh hếq toau sốt dỡi tamoong.
  24Cỗ nŏ́q anhia ma tooq chíq tễ hếq?
   Sễq anhia chỗi khlĩr hếq la cũai ca chĩuq túh cadĩt, cớp chĩuq noau padâm.

  25Ranáq nâi la samoât hếq khoiq dớm tâng cutễq,
   cớp noau tĩn hếq samoât noau tĩn cutễq phốn.
  26Sễq anhia yuor tayứng cớp toâq rachuai hếq nứng.
  Sễq anhia chuai amoong hếq cỗ nhơ tễ anhia ayooq níc hếq.