44

Thov Vajtswv Tsomkwm

  1Vajtswv, peb tej qhov ntsej yeej
   hnov ntsoov zaj no,
  peb cov yawgkoob yeej los ibtxwm piav zaj no qhia rau peb
  hais txog tej txujci tseemceeb uas koj
   tau ua rau lawv tiam ntawd, ntau xyoo los lawm li no:
  2koj muab cov neeg nruj tsiv ntiab
   khiav tawm,
  thiab cia koj haivneeg los nyob hauv lawv lub tebchaws,
  koj rau txim rau luag lwm haivneeg
   thiab cia koj haivneeg nyob kaj siab lug.
  3Koj haivneeg ntaus yeej lub tebchaws ntawd
  tsis yog vim lawv tej ntaj thiab lawv lub hwjchim;
  tiamsis yog koj lub hwjchim thiab
   koj lub zog ua rau lawv yeej,
  thiab koj txaus siab rau lawv, vim koj hlub lawv.

  4Koj yog kuv tus vajntxwv thiab yog kuv tus Vajtswv,
  koj pub rau koj haivneeg muaj yeej,
  5twb yog muaj koj lub hwjchim peb
   thiaj yeej peb cov yeebncuab.
  6Kuv tsis cia siab rau kuv rab hneevnti
  lossis kuv rab ntaj hais tias nws yuav cawm tau kuv dim,
  7tiamsis twb yog koj cawm peb dim
   ntawm peb cov yeebncuab
  peb thiaj yeej cov neeg uas pheej ntxub peb.
  8Peb yuav niaj hnub qhuas koj, thiab ua koj tsaug mus ibtxhis li.

  9Tiamsis nimno koj tso peb tseg thiab
   cia peb swb luag,
  koj tsis nrog peb cov tubrog mus ntaus rog li lawm.
  10Koj ua rau peb khiav ntawm peb cov
   yeebncuab rov qab,
  thiab txhua yam uas yog peb tug
   luag muab huab mus lawm dulug.
  11Koj cia luag muab peb hlais ib yam li
   hlais tej yaj,
  koj muab peb faib mus nyob thoob
   plaws rau txhua lub tebchaws.
  12Koj muab koj haivneeg muag ua nqi
   pheej yig heev, zoo li lawv tsis muaj nqis li.

  13Peb tej neeg zejzog pom tej uas koj ua rau peb ntawd,
  lawv saib tsis taus peb thiab luag peb plig.
  14Koj muab peb ua ib zaj kwv huam
   rau luag pejkum tebchaws hais,
  lawv thiaj co hau nto thiab saib tsis
   taus peb li.
  15Kuv poob ntsejmuag kawg nkaus,
   kuv txajmuag kawg li,
  16thaum kuv hnov kuv cov yeebncuab
   thiab cov neeg uas ntxub kuv tej lus cem thiab thuam kuv.

  17Thaum tej ntawd los raug peb los
   peb tseem nco ntsoov koj,
  lossis tsis tso koj tej lus cog tseg uas
   koj muab cob rau peb lawm.
  18Peb tsis tau ua saib tsis tau koj,
   peb tsis tau tawv nyom koj tej lus samhwm.
  19Koj tsis pab peb thiab muab peb tso
   rau pab tsiaj qus,
  koj muab peb tso povtseg rau hauv
   lub qhov uas tob tsaus ntuj nti.

  20Yog peb tso tseg tsis pehawm peb
   tus Vajtswv;
  thiab mus pe lwm haivneeg tej vajtswv
  21los Vajtswv yeej yuav paub tej no,
   rau qhov Vajtswv paub tej uas peb lub siab xav huv tibsi.
  22Tiamsis vim peb ntseeg koj luag thiaj pheej tua peb,
  luag ua rau peb ib yam li tus yaj uas
   luag coj mus tua.

  23Tus TSWV, thov koj cia li sawv!
   Vim li cas koj tsaug zog?
  Koj cia li sawv! Thov tsis txhob tso
   peb tseg mus ibtxhis!
  24Vim li cas koj khiav nkaum peb?
  Thiab koj txawm tsis nco txog peb
   tej kev txomnyem thiab kev nyuaj siab li!

  25Peb ntog puastsuaj tas rau hauv av,
  peb pw txajmuag ntsuav rau saum cov hmoov av,
  26Thov koj cia li los pab peb!
  Rau qhov koj txojkev hlub uas nyob
   mus ibtxhis yog qhov cawm tau peb dim!