44

Singx Nzung 44

Jangx Zuqc Zinh Ndaangc Tin-Hungh Tengx, Caux Ih Zanc Buangh Nyei Sic

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Kolaa nyei Zeiv-Fun nyei matv^kin nzung
  1Tin-Hungh aah! Yie mbuo ganh nyei m'normh duqv haiz jiex,
   yie mbuo nyei ong-taaix mbuox jiex yie mbuo,
   loz-hnoi yiem ninh mbuo nyei seix zeiv meih zoux jiex hlo haic nyei sic.
  2Meih longc meih ganh nyei buoz zunc cuotv yiem wuov nyei norm-norm guoqv nyei mienh,
   yaac liepc yie mbuo nyei ong-taaix yiem wuov.
  Meih bun wuov deix ganh fingx zuqc kouv,
   mv baac bun yie mbuo nyei ong-taaix zoux bungx nqoi nyei mienh.
  3Weic zuqc ninh mbuo maiv zeiz weic ganh nyei nzuqc ndaauv duqv wuov norm deic-bung,
   yaac maiv zeiz ninh mbuo ganh nyei buoz tengx ninh mbuo duqv hingh,
  mv baac se weic meih nyei mbiaauc jieqv buoz caux meih nyei hmien nyei njang-laangc,
   weic zuqc meih a'hneiv ninh mbuo.
  4Meih zoux yie nyei Hungh caux yie nyei Tin-Hungh.
   Tov paaiv bun Yaakopv duqv hingh.
  5Yie mbuo kaux meih fongv yie mbuo nyei win-wangv njiec.
   Yie mbuo kaux meih nyei mengh caaiv jienv caux yie mbuo mborqv jaax wuov deix.
  6Yie maiv kaux yie nyei juang-zinx,
   yie nyei nzuqc ndaauv yaac maiv haih njoux yie,
  7mv baac meih njoux yie mbuo leih ndutv yie mbuo nyei win-wangv,
   bun nzorng yie mbuo wuov deix zuqc nyaiv.
  8Yie mbuo ziangh hnoi weic Tin-Hungh bungx waac-maux.
   Yie mbuo yaac oix yietc liuz dor-ziec meih nyei mbuox. Selaa
  9Mv baac ih zanc meih guangc yie mbuo, bun yie mbuo zuqc suei.
   Meih maiv caux yie mbuo nyei zuangx jun-baeng cuotv.
  10Meih bun yie mbuo tuix nzuonx biaux win-wangv.
   Nzorng yie mbuo wuov deix win-jaa caangv yie mbuo nyei ga'naaiv.
  11Meih bun yie mbuo hnangv zuqc daix nyanc nyei ba'gi yungh,
   yaac bun yie mbuo nzaanx mingh yiem maanc fingx mbu'ndongx.
  12Meih laanh zaanc maaic meih nyei baeqc fingx
   hnangv maiv maaih jaax-zinh nyei ga'naaiv.
  Ziux maaic nyei jaax-zinh
   zungv maiv duqv yietc deix leic.
  13Meih bun yie mbuo zuqc laangz zaangc mienh ki,
   zuqc weih gormx nyei mienh jatv yaac mangc piex.
  14Meih bun yie mbuo yiem maanc fingx mbu'ndongx zoux gouv gorngv,
   yiem fingx-fingx mbu'ndongx zuqc ninh mbuo huangx m'nqorngv jatv yie mbuo.
  15Yie ziangh hnoi zuqc diev nyaiv,
   yaac zuqc baaic hmien,
  16laaix mienh gorngv doqc gorngv ki,
   yaac laaix buatc win-wangv caux jaauv win nyei mienh.
  17Yie mbuo zuqc naaiv deix yietc zungv sic
   maiv gunv yie mbuo maiv la'kuqv meih
   fai ngaengc meih caux yie mbuo laengz nyei ngaengc waac.
  18Yie mbuo nyei hnyouv maiv daaux nqaang.
   Yie mbuo nyei zaux yaac maiv caaiv piatv meih nyei jauv.
  19Mv baac meih zaax jienv yie mbuo,
   bun yie mbuo benx hieh juv yiem nyei dorngx,
   bun zuqc daic nyei dongh linh gomv jienv yie mbuo.
  20Se gorngv yie mbuo la'kuqv yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei mbuox,
   fai sung yie mbuo nyei buoz cuotv zaangc nyiec nyei zienh,
  21Tin-Hungh maiv zeiz haih zaah cuotv naaiv deix sic fai?
   Weic zuqc ninh hiuv duqv mienh nyei hnyouv gem jienv nyei sic.
  22Weic meih yie mbuo ziangh hnoi zuqc mienh daix jienv yiem.
   Mienh funx yie mbuo hnangv benx oix zuqc daix nyei ba'gi yungh nor.
  23O Ziouv aah! Nyie daaih maah! Meih weic haaix diuc m'njormh?
   Jiez sin aqv, maiv dungx yietc liuz guangc yie mbuo.
  24Meih weic haaix diuc buang meih nyei hmien maiv mangc yie?
   Meih weic haaix diuc la'kuqv yie mbuo zuqc kouv naanc, zuqc seix nyei sic.
  25Yie mbuo zuqc mbaapv njiec taux nie-mbung,
   ziangh sin naetv jienv ndau-beih.
  26Tov meih daaih tengx yie mbuo.
   Weic zuqc meih ziepc zuoqv nyei hnamv mienh, tov njoux yie mbuo.