44

Klei Wah Lač Akâo Klei Mgang

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp phung anak Y-Kôrê, čiăng mtô mjuăt.
  1Ơ Aê Diê, hmei hmư̆ leh hŏng knga hmei,
   phung aê hmei yăl dliê leh kơ hmei,
  bruă ih ngă leh hlăm ênuk diñu,
   hlăm ênuk đưm dih.
  2Hŏng kngan ih pô ih suôt leh phung găp djuê mnuih,
   ƀiădah ih dưm leh phung aê hmei.
  Ih bi knap leh phung găp djuê mnuih,
   ƀiădah ih bi mđĭ leh phung aê hmei.
  3Kyuadah amâo djŏ hŏng đao gưm diñu pô ôh diñu mă bha leh čar,
   kăn hŏng păl diñu pô rei diñu mâo klei dưi;
  ƀiădah hŏng kngan hnuă ih, hŏng păl ih,
   leh anăn hŏng klei mngač mơ̆ng ƀô̆ mta ih;
   kyuadah ih khăp leh kơ diñu.

  4Ih jing Mtao kâo leh anăn Aê Diê kâo,
   pô brei kơ phung Yakôp klei dưi.
  5Hŏng ih hmei mdlưh phung roh hmei;
   hŏng anăn ih hmei juă phung bi kdơ̆ng hŏng hmei.
  6Kyuadah kâo amâo knang kơ hna kâo ôh,
   kăn đao gưm kâo rei brei klei dưi.
  7Ƀiădah ih yơh bi mtlaih leh hmei mơ̆ng phung roh hmei,
   leh anăn bi hêñ leh phung bi êmut kơ hmei.
  8Hmei bi mni kơ hmei pô hlăm Aê Diê nanao,
   leh anăn hmei srăng mpŭ mni kơ anăn ih hlŏng lar. (Sêla)

  9Ƀiădah ară anei ih hngah kơ hmei leh anăn bi hêñ hmei leh,
   ih amâo nao ôh mbĭt hŏng phung kahan hmei.
  10Ih bi kdŭn hmei leh ti anăp pô roh;
   leh anăn phung roh hmei bi mbha dŏ plah mă mơ̆ng hmei.
  11Ih brei leh hmei jing msĕ si phung biăp pioh čuh ƀơ̆ng,
   ih suôt leh hmei bra đuĕ hlăm phung găp djuê mnuih.
  12Ih čhĭ leh ƀuôn sang ih kơ ênoh amâo yuôm,
   leh anăn ih yap diñu hơăi mang.
  13Ih brei hmei jing mnơ̆ng phung riêng gah hmei mưč;
   jing mnơ̆ng phung dôk jŭm hmei djă djik djak leh anăn bi êmut.
  14Ih brei hmei jing mnơ̆ng phung găp djuê tlao mưč,
   leh anăn mnơ̆ng brei phung ƀuôn sang kteh kŏ.
  15Kâo hêñ jih hruê,
   klei hêñ guôm ƀô̆ mta kâo leh,
  16kyua asăp pô dlao wač leh anăn tăm pah,
   leh anăn kyua pô roh kâo leh anăn pô rŭ ênua.

  17Jih klei knap anei truh kơ hmei leh,
   wăt tơdah hmei amâo tuôm wơr bĭt ih ôh,
   kăn hmei gao rei klei ih bi mguôp.
  18Ai tiê hmei amâo lui wir ôh,
   kăn hmei weh đuĕ mơ̆ng êlan ih rei.
  19Ƀiădah ih bi rai hmei hlăm anôk asâo dliê dôk,
   leh anăn guôm hmei hŏng êyui klei djiê.

  20Tơdah hmei wơr bĭt leh Anăn Aê Diê hmei,
   amâodah yơr leh kngan hmei phă yang mkăn,
  21amâo djŏ hĕ Aê Diê dưi thâo klei anăn?
   Kyuadah ñu thâo klei hgăm hlăm ai tiê.
  22 Ƀiădah kyua ih yơh arăng bi mdjiê hmei jih hruê,
   arăng yap hmei msĕ si biăp pioh čuh ƀơ̆ng.
  23Mdih bĕ ih! Si ngă ih pĭt, Ơ Khua Yang?
   Kgŭ bĕ ih! Đăm hngah kơ hmei nanao ôh.
  24Si ngă ih mdăp ƀô̆ ih?
   Si ngă ih wơr bĭt klei knap mñai hmei leh anăn klei arăng ktư̆ juă hmei?
  25Kyuadah mngăt hmei dơr leh hlăm lăn,
   asei mlei hmei dôk hlăm ƀruih lăn.
  26Kgŭ bĕ ih, hriê đru hmei,
   bi tui hmei kyua klei khăp sĭt suôr ih.