45

Singx Nzung 45

Houc Hungh Diex Zoux Cing-Jaa Nyei Nzung

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Kolaa nyei Zeiv-Fun nyei yietc diuh matv^kin nzung. Longc “Baeqc Horqc Biangh” nyei pou. Hnamv jaax nyei nzung.
  1Yie nyei hnyouv maaih longx haic nyei jauv mienz cuotv.
   Yie weic hungh diex doqc naaiv diuh nzung.
   Yie nyei mbietc hnangv fiev nzaangc liouc nyei mienh nyei batv nor.
  2Beiv lungh ndiev mienh, meih gauh nzueic jiex.
   Meih gorngv waac mbiaangc, kuh muangx.
   Weic naaiv Tin-Hungh yietc liuz ceix fuqv bun meih.
  3Henv haic nyei hungh diex aah!
   Zorqv meih nyei nzuqc ndaauv tapv paiv sai jienv jaaiv.
   Meih zoux hlo yaac maaih njang-laangc.
  4Weic zien leiz caux suonc nyei jauv caux baengh fim nyei sic
   meih zoux hlo geh jienv maaz cuotv mingh hingh jiex.
   Tov bun meih nyei mbiaauc jieqv buoz zoux cuotv mbuoqc horngh nyei sic.
  5Meih nyei forng laic, yaac yiem
   meih nyei hungh diex nyei win-wangv nyei mba'nziu.
   Fingx-fingx mienh king njiec meih nyei zaux-ndiev.
  6O Tin-Hungh aah! Meih nyei weic
   oix yietc liuz yiem taux maanc gouv maanc doic.
  Meih oix baengh fim nyei gunv
   meih nyei baeqc fingx.
  7Zoux kuv sic nyei meih hnamv,
   zoux orqv nyei meih nzorng.
  Weic naaiv, Tin-Hungh,
   dongh meih nyei Tin-Hungh,
  ginv meih daaih ceix orn-lorqc bun meih
   gauh camv jiex meih nyei yietc zungv doic.
  8Meih nyei lui ndaang haic,
   maaih ⟨mu^yorc⟩ caux ⟨mu^yorc⟩ caux gaan^mbun nyei qiex ndaang.
   Yiem zaangz-nyaah zorng nyei hungh dinc mienh patv daanh baah bun meih a'hneiv.
  9Maaih deix hungh diex nyei sieqv
   yiem meih taaih nyei m'sieqv dorn mbu'ndongx.
  Hungh maac zorng jienv yiem Ofi daaih nyei jiem
   souv jienv hungh diex nyei mbiaauc maengx.
  10O sieqv aah! Meih oix zuqc hnamv longx yaac baeng m'normh muangx.
   Maiv dungx jangx meih ganh nyei mienh fai meih nyei die nyei biauv.
  11Weic zuqc meih nzueic haic hungh diex oix meih aqv.
   Ninh se meih nyei ziouv, meih ziouc oix zuqc mbuoqc ninh gunv.
  12Tailaqv Mienh oix daaih fungx zingh nyeic tov meih tengx.
  Baeqc fingx gu'nyuoz gauh butv zoih jiex nyei mienh
   oix longc nyungc-nyungc jaaix nyei ga'naaiv bun meih a'hneiv.
  13Hungh sieqv yiem gu'nyuoz zorng jienv njang-laangc haic.
   Ninh nyei zorng-zuqv longc jiem-finx zorpc jienv ndatv daaih.
  14Ninh zuqv jienv longc ziex nyungc setv congx daaih nyei lui-ndaauv,
   mienh ziouc dorh ninh mingh taux hungh diex wuov.
   Mbienz doic wuov deix maiv bueix jiex dorn nyei sieqv-dorn doic
    yaac gan jienv ninh mingh hungh diex nyei nza'hmien.
  15Mienh dorh ninh mbuo njien-youh orn-lorqc nyei
   bieqc hungh diex nyei dinc.
  16Meih oix duqv dorn camv nzipc jienv meih nyei ong-taaix nyei weic,
   meih oix liepc ninh mbuo gunv gormx deic-bung.
  17Yie nyei nzung oix bun doic jiex doic ceng meih nyei mengh.
   Zuangx mienh ziouc yietc liuz ceng meih taux maanc gouv maanc doic.