46

Thượng Đế gìn giữ dân Ngài

Soạn cho nhạc trưởng. Theo điệu a-la-mốt. Thi thiên của con cháu Cô-rê.

  1Thượng Đế là nơi che chở và là sức mạnh của chúng tôi.
   Ngài luôn luôn cứu giúp trong lúc nguy nan.
  2Cho nên chúng tôi chẳng sợ dù cho đất rung động
   hay núi non sụp xuống biển,
  3Dù cho biển gầm và sủi bọt,
   hay núi lay chuyển vì sóng vỗ ầm ầm cũng vậy.
  Xê-la
  4Có một con sông mang lại niềm vui
   cho thành của Thượng Đế,
   nơi thánh mà Thượng Đế Chí Cao ngự.
  5Thượng Đế ở trong thành đó,
   nó sẽ không bị rúng động.
   Vừa bình minh Chúa sẽ giúp đỡ thành ấy.
  6Các dân tộc và vương quốc
   chuyển lay.
   Thượng Đế gầm thét, đất liền
   sụp đổ.
  7Chúa Toàn Năng ở cùng chúng tôi;
   Thượng Đế của Gia-cốp là Đấng bảo vệ chúng tôi.
  Xê-la
  8Hãy đến xem những việc Chúa làm,
   những điều diệu kỳ Ngài đã làm ra trên đất.
  9Ngài dẹp yên giặc khắp nơi trên đất.
  Ngài bẻ gãy cung tên, gươm giáo
   và thiêu rụi các chiến xa.
  10Thượng Đế phán, “Hãy im lặng và biết ta là Thượng Đế.
  Ta là Chủ Tể các dân tộc;
   Ta là Đấng Chí Cao trên khắp đất.”
  11CHÚA Toàn Năng ở cùng chúng ta;
   Thượng Đế của Gia-cốp là Đấng bảo vệ chúng ta.
  Xê-la