46

Singx Nzung 46

Tin-Hungh Zoux Mbuo Ndaauh Kaux Nyei Dorngx Yaac Zoux Mbuo Nyei Qaqv

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Kolaa nyei Zeiv-Fun zoc nyei singx nzung. Ziux aa^laa^motv. Benx diuh nzung.
  1Tin-Hungh zoux yie mbuo ndaauh kaux nyei dorngx yaac zoux yie mbuo nyei qaqv.
   Yie mbuo haaix zanc buangh zuqc kouv naanc ninh yaac tengx.
  2Weic naaiv, yie mbuo maiv gamh nziex maiv gunv lungh ndiev goiv yienc,
   mbong yaac dongz, ndortv njiec taux koiv-ndoqv,
  3maiv gunv wuom jiez laangc njunh njunh zoz-zoz nyei,
   zungv ndanc zuqc mbong dongz. Selaa
  4Maaih diuh ndaaih bun njiec nyei ndoqv
   liouc mingh bun Tin-Hungh nyei zingh a'hneiv.
  Naaiv norm zingh se
   Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh nyei dinc.
  5Tin-Hungh yiem naaiv norm zingh gu'nyuoz, zingh ziouc maiv zuqc ndanc dongz,
   lungh ndorm yietv njang Tin-Hungh oix tengx naaiv norm zingh.
  6Maanc fingx mbiouh mbiouh nyei lunc nzengc, maanc guoqv dongz nzengc,
   Tin-Hungh heuc cuotv qiex, ndau-beih yuqc nzengc.
  7Nernh Jiex nyei Ziouv caux yie mbuo yiem.
   Yaakopv nyei Tin-Hungh zoux yie mbuo ndaauh kaux nyei dorngx. Selaa
  8Daaih maah! Daaih mangc Ziouv zoux nyei sic.
   Mangc gaax ninh hnangv haaix nor zoux bun ndau huaang nzengc.
  9Ninh bun mborqv jaax nyei jauv dingh taux jomc lungh ndiev,
   wuotv nauv juang-zinx, bun cang muonc nzengc,
   longc douz buov mborqv jaax cie.
  10Dingh njiec aqv, yaac hiuv duqv yie se Tin-Hungh.
   Yie yiem maanc fingx mbu'ndongx duqv mienh taaih.
   Yiem gormx lungh ndiev yie yaac duqv mienh taaih.
  11Nernh Jiex nyei Ziouv caux yie mbuo yiem.
   Yaakopv nyei Tin-Hungh zoux yie mbuo ndaauh kaux nyei dorngx. Selaa