47

Ðức Chúa Trời Là Vua của Thế Giới

Thơ của con cháu Cô-ra

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1Hỡi tất cả các dân các nước, hãy vỗ tay;
  Hãy lớn tiếng reo mừng ca ngợi Ðức Chúa Trời.
  2Vì CHÚA là Ðấng Tối Cao, Ngài thật đáng kính sợ.
  Ngài là Vua vĩ đại trên toàn thế giới.
  3Ngài làm cho các dân bị khuất phục dưới chúng tôi,
  Và các nước ở dưới chân chúng tôi.
  4Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi,
  Vinh hiển của Gia-cốp, người Ngài yêu mến. (Sê-la)

  5Ðức Chúa Trời ngự lên giữa tiếng reo mừng;
  CHÚA ngự lên giữa những tiếng kèn trỗi lên vang dậy.
  6Hãy ca ngợi Ðức Chúa Trời; khá hát lên những bài chúc tụng;
  Hãy ca ngợi Vua của chúng ta; khá hát lên những bài chúc tụng,
  7Vì Ðức Chúa Trời là Vua của toàn thế giới;
  Hãy ca ngợi Ngài bằng những bài thánh thi chúc tụng.

  8Ðức Chúa Trời trị vì trên các dân các nước;
  Ðức Chúa Trời ngự trên ngôi thánh của Ngài.
  9Các lãnh tụ thế giới họp nhau lại làm dân của Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham,
  Bởi vì các thủ lãnh trên thế gian đều thuộc về Ðức Chúa Trời.
  Ngài được tôn chí cao!