47

Thượng Đế, vua của thế gian

Bài ca của con cháu Cô-rê.

  1Nầy các dân, hãy vỗ tay.
   Hãy reo vui cho Thượng Đế.
  2Thượng Đế Chí Cao là Đấng
   diệu kỳ.
   Ngài là vua cao cả trên khắp thế gian!
  3Ngài giúp chúng ta đánh bại các quốc gia,
   và đặt chúng dưới quyền quản trị của chúng ta.
  4Ngài chọn đất cho chúng ta thừa hưởng.
   Chúng ta là con cái Gia-cốp, tức những kẻ được Ngài yêu.
  Xê-la
  5Thượng Đế thăng lên trong tiếng reo hò;
   Chúa ngự lên trong tiếng kèn thổi vang dậy.
  6Hãy ca ngợi Thượng Đế.
  Hãy xướng hát lên.
   Hãy hát ca tụng vua chúng ta. Hãy ca lên.
  7Thượng Đế là Vua trên khắp thế gian
   nên chúng ta hãy hát ca ngợi Ngài.
  8Thượng Đế là vua các dân tộc.
   Ngài ngự trên ngôi thánh Ngài.
  9Những nhà lãnh đạo các dân tộc cùng nhóm lại
   chung với dân cư của Thượng Đế của Áp-ra-ham
   vì các nhà lãnh đạo trên đất đều thuộc về Ngài.
   Ngài là Đấng cao cả.