47

Án Ca Sốt Bữn Chớc Toâr Lứq

  1Ơ nheq tữh cũai ơi!
   Cóq anhia tambrỗp atĩ cớp triau cupo yỗn casang, dŏq sang toam Yiang Sursĩ.
  2Yiang Sursĩ sốt toâr clữi nheq tễ canŏ́h.
  Cóq anhia ngcŏh cớp yám noap án.
   Án la Puo sốt dũ cruang pưn paloŏng cutrúq nâi.
  3Án yỗn tỗp hái bữn riap cũai canŏ́h,
   cớp án táq yỗn hái cỡt sốt dũ cruang cũai.
  4Án khoiq rưoh tâm cutễq dŏq yỗn hái ỡt.
   Ngkíq, cũai proai ca án ayooq lứq sâng bũi pahỡm tễ cutễq ki.

  5Noau triau cupo casang lứq bo Yiang Sursĩ chỗn chu ntốq án sốt,
   cớp bữn cũai plóng lavia casang lứq tê bo án chỗn.
  6Cóq ũat khễn Yiang Sursĩ!
   Âu, ũat khễn! Cóq ũat khễn Puo hái!
   Âu, ũat khễn!

  7Yuaq Yiang Sursĩ la Puo sốt nheq tữh cũai tâng cốc cutễq nâi,
   cóq hái ũat cansái khễn án.
  8Yiang Sursĩ tacu tâng cachơng puo dốq tacu.
   Tễ ntốq ki, án sốt nheq máh cruang cũai tâng cốc cutễq nâi.
  9Máh sốt tâng dũ tỗp cũai tâng dỡi nâi,
   alới rôm sarhống parnơi cớp cũai sa‑âm Yiang Sursĩ,
   la Yiang A-praham sang.
  Nheq tữh cũai sốt tâng dỡi nâi, la Yiang Sursĩ toâp ndỡm alới.
   Ống án toâp sốt toâr clữi nheq tễ canŏ́h.