47

Tus Tswjhwm uas Muaj Hwjchim

  1Ib tsoom pejxeem sawvdaws,
   nej cia li npuaj tes zoo siab!
  Hu nkauj nrov nrov qhuas Vajtswv.
  2Tus TSWV tus uas muaj hwjchim loj
   tshaj plaws,
  yog tus txaus ntshais heev, nws yog tus vajntxwv
  uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   nws kav tagnrho lub ntiajteb no.
  3Nws pub peb kovyeej txhua haivneeg,
   nws cia peb kav txhua lub tebchaws.
  4Nws xaiv lub tebchaws uas peb nyob
   no rau peb,
  cov neeg uas muaj teb muaj chaw nyob qhuas ntxhias
  yog nws haivneeg, lawv yog cov uas nws hlub ntag.

  5Vajtswv mus zaum saum nws lub zwmtxwv.
  Thaum Vajtswv tabtom nce mus muaj suab qw,
   suab raj thiab suab xyu zoo siab heev.
  6Cia li hu nkauj qhuas Vajtswv,
   hu nkauj qhuas peb tus vajntxwv!
  7Vajtswv yog tus vajntxwv uas kav tagnrho lub ntiajteb no,
   cia li hu nkauj qhuas nws!

  8Vajtswv zaum saum nws lub zwmtxwv dawbhuv,
   nws kav tagnrho txhua haivneeg.
  9Txhua haivneeg tej nomtswv puavleej tuaj txoos ua ke
   nrog Anplahas tus Vajtswv haivneeg.
  Nws yog tus muaj hwjchim loj tshaj
   tej tubrog huv tibsi,
  nws yog tus tswjhwm uas muaj hwjchim tshaj plaws.