47

Singx Nzung 47

Tin-Hungh Benx Lungh Ndiev Nyei Hungh

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Kolaa nyei Zeiv-Fun zoc nyei singx nzung.
  1Maanc fingx mienh aah! Oix zuqc mbaix buoz
   longc njien-youh nyei qiex heuc Tin-Hungh.
  2Oix zuqc gamh nziex Ziouv, dongh Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh.
   Ninh zoux domh Hungh Diex gunv gormx lungh ndiev.
  3Ninh bun maanc fingx yiem yie mbuo nyei buoz-ndiev.
   Bun maanc guoqv yiem yie mbuo nyei zaux-ndiev.
  4Ninh weic yie mbuo ginv yie mbuo nzipc nyei buonc.
   Se Yaakopv, dongh ninh hnamv wuov dauh, a'hneiv nyei buonc. Selaa
  5Mienh heuc mbui houc Tin-Hungh faaux weic.
   Nzatc nyei qiex mbui houc Ziouv faaux.
  6Oix zuqc baaux nzung ceng Tin-Hungh, baaux nzung ceng.
  Oix zuqc baaux nzung ceng yie mbuo nyei Hungh Diex, baaux nzung ceng maah!
  7Weic zuqc Tin-Hungh zoux Hungh gunv gormx lungh ndiev,
   oix zuqc baaux diuh singx nzung ceng ninh.
  8Tin-Hungh gunv maanc guoqv.
   Tin-Hungh zueiz jienv ninh nyei cing-nzengc weic.
  9Gunv maanc guoqv nyei jien gapv zunv
   caux jienv Apc^laa^ham nyei Tin-Hungh nyei baeqc fingx.
  Weic zuqc lungh ndiev nyei torngv-baaih benx Tin-Hungh nyei.
   Oix zuqc taaih ninh zoux hlo jiex.