47

Aê Diê Jing Mtao Lăn Ala

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp phung anak Y-Kôrê.
  1Ơ jih jang phung ƀuôn sang, pah bĕ kngan diih!
   Ur driâo kơ Aê Diê hŏng klei mmuñ hơ̆k mơak!
  2Kyuadah Yêhôwa, Pô Ti Dlông Hĭn, jing năng kơ arăng huĭ,
   ñu jing Mtao prŏng kiă jih lăn ala.
  3Ñu bi mŭt phung ƀuôn sang ti gŭ hmei,
   ñu dưm phung găp djuê mnuih ti gŭ jơ̆ng hmei.
  4Ñu ruah leh čar brei hmei dưn,
   jing anôk siam kơ phung Yakôp, phung ñu khăp. (Sêla)

  5Aê Diê đĭ ti jhưng mtao hŏng klei ur driâo,
   Yêhôwa đĭ hŏng ênai asăp ki.
  6Mmuñ bi mni bĕ kơ Aê Diê, mmuñ bi mni bĕ!
   Mmuñ bi mni bĕ kơ Mtao drei, mmuñ bi mni bĕ!
  7Kyuadah Aê Diê jing Mtao kơ jih lăn ala;
   mmuñ bi mni bĕ hŏng klei mmuñ hđăp!
  8Aê Diê kiă kriê phung găp djuê mnuih,
   Aê Diê dôk gŭ ti jhưng mtao doh jăk ñu.
  9Phung khua kiă kriê phung ƀuôn sang bi kƀĭn mđrăm mbĭt
   jing phung ƀuôn sang pioh kơ Aê Diê Y-Abraham.
  Kyuadah khil phung kahan bi blah jih lăn ala jing dŏ Aê Diê.
   Ñu mâo klei mpŭ ti dlông hĭn.