48

Vẻ Ðẹp và Vinh Hiển của Si-ôn

Một thánh thi do con cháu Cô-ra cảm tác

  1CHÚA thật vĩ đại thay!
  Ngài đáng được ca ngợi hết lòng trong thành của Ðức Chúa Trời chúng ta và trên núi thánh của Ngài.
  2Núi Si-ôn nổi bật ở phương bắc thật đẹp đẽ thay;
  Ðó là niềm vui của cả thế giới, là kinh đô của Vua cao cả.
  3Ðức Chúa Trời hiện diện trong các chiến lũy của thành;
  Ngài đã được thiên hạ biết rằng chính Ngài là đồn lũy của thành.

  4Vì kìa, các vua nhóm nhau lại,
  Ðể cùng nhau tấn công thành;
  5Nhưng vừa khi thấy nó, họ đều kinh ngạc;
  Họ hoảng kinh và cùng nhau chạy trốn.
  6Nỗi kinh hoàng phủ lấy họ;
  Họ đau đớn như sản phụ sắp lâm bồn.
  7Ngài đập tan họ,
  Như nhọn gió đông đập vỡ những tàu lớn đến từ Tạt-si.
  8Chúng ta đã nghe nói thể nào thì chúng ta đã thấy thể ấy trong thành của CHÚA các đạo quân,
  Tức trong thành của Ðức Chúa Trời chúng ta rằng Ðức Chúa Trời sẽ lập cho thành được vững bền đời đời. (Sê-la)

  9Ðức Chúa Trời ôi, chúng con suy gẫm về tình yêu của Ngài trong đền thờ Ngài.
  10Ðức Chúa Trời ôi, thật như danh Ngài thể nào,
  Sự ca ngợi Ngài khắp tận cùng trái đất cũng thể ấy;
  Trong tay phải Ngài quả có đầy công lý.
  11Nguyện Núi Si-ôn vui mừng;
  Nguyện các thành của Giu-đa vui vẻ,
  Vì sự phán xét của Ngài.

  12Hãy đi vòng quanh Si-ôn.
  Hãy đi xung quanh thành ấy.
  Hãy đếm các tháp canh của nó.
  13Hãy để ý đến các chiến lũy của nó;
  Hãy ngắm xem các cung điện của nó;
  Ðể bạn có thể nói lại cho thế hệ mai sau,
  14Vì Ðức Chúa Trời là Ðấng đã làm như vậy đó.
  Ngài là Thần của chúng ta đến đời đời vô cùng.
  Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta cho đến khi chúng ta qua đời.